Інститут є провідною установою академічної науки півдня України з питань обґрунтування стратегічних пріоритетів і тактичних завдань розвитку національної та регіональної економіки в контексті Цілей сталого розвитку України, формування та впровадження стратегій соціально-економічного розвитку в умовах децентралізації управління, спрямованих на  забезпечення конкурентних умов для добровільного та ефективного  об`єднання громад; формування транспортно-транзитного потенціалу України. Важливе місце займає практичне втілення та координація наукових напрацювань. Координація наукових досліджень Інституту спрямована на забезпечення дієвого поєднання зусиль вчених з науковими установами НАН України, закладами вищої освіти Міністерства освіти і науки України на вирішення актуальних наукових завдань, підготовку концептуальних, прогностичних та експертних документів державного та регіонального значення, підвищення рівня наукової кваліфікації фахівців економічного профілю.

На запит Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування ІПРЕЕД НАН України було підготовлено аналітичні матеріали для участі у парламентських слуханнях на тему «Пріоритети екологічної політики Верховної Ради України на наступні п`ять років», 27 листопада 2019р.

  Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України надає інформацію про спільну роботу та координацію наукових досліджень з ЗВО України серед яких:

  ЗВО м. Одеси: Одеським національним економічним університетом, Одеським державним екологічним університетом, Одеською національною академією зв’язку ім. О.С. Попова, Одеським національним політехнічним університетом, Одеським національним університетом ім. І.І. Мечникова, Національним університетом «Одеська морська академія», Одеським національним морським університетом, Одеською національною академією харчових технологій, Одеським регіональним інститутом держуправління Національної академії держуправління при Президентові України; та ЗВО інших міст України: Київським національним торговельно-економічним університетом (м. Київ), Національним університетом біоресурсів і природокористування України, (м. Київ), Національним лісотехнічним університетом України (м. Львів), Східноєвропейським національним університетом ім. Лесі Українки (м. Луцьк), НУ «Львівська політехніка» (м. Львів), Харківським національним університетом міського господарства ім. О.М. Бекетова (м. Харків), Херсонським національним технічним університетом (м. Херсон), Національним університетом кораблебудування ім. адмірала Макарова (м. Миколаїв), Полтавським національним технічним університетом ім. Юрія Кондратюка (м. Полтава), Хмельницьким технологічним університетом "Поділля" (м. Хмельницьк) та ін.

Протягом звітного року проводилась наукова та науково-організаційна робота в створених спільно з вищими навчальними закладами 5 науково-учбових комплексах: «Економічна освіта і наука» спільно з Одеським національним економічним університетом (ОНЕУ, 2004 р.); «Економічна наука і освіта» спільно з Одеською національною академією харчових технологій (ОНАХТ, 2007 р.); «Інноватика у сучасній економічній освіті та науці» спільно з Одеським національним політехнічним університетом (ОНПУ, 2007 р.); «Екологічна економіка: освіта і наука» спільно з Одеським державним екологічним університетом (ОДЕкУ, 2008 р.); «Прогресивні технології та інструменти економічної науки і освіти» спільно з Національним університетом кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК ім. Макарова, м. Миколаїв, 2008 р.).

Фахівцями Інституту в межах НУК «Економічна освіта і наука» (ОНЕУ) проведено лекції та семінарські заняття з таких дисциплін, лекції та семінарські заняття з таких дисциплін, як «European Integration», «Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства», «Transnational Corporations», «Транснаціональні корпорації». Прийнято участь у спільних наукових конференціях; взаєморецензування наукових робіт науковців ІПРЕЕД НАНУ та ОНЕУ; проведення стажування бакалаврів та магістрів спеціальності «Міжнародна економіка» в ІПРЕЕД НАНУ.

На базі науково-навчального комплексу «Інноватика у сучасній економічній освіті та науці» (ОНПУ) ІПРЕЕД НАН України з 2009 року функціонує Спеціальний структурний підрозділ «Віртуальний бізнес-інкубатор «ІННОВАТИКА». У 2019 році у НУК «Інноватика у сучасній економічній освіті та науці» науковцями Інституту проводились  взаєморецензування наукових робіт та виробнича практика студентів 5 курсу (спеціальності «Облік і аудит», «Економіка підприємств»).

Також на базі Інституту діє 9 філій кафедр з економічних дисциплін:

 • «Економіка промисловості» спільно з ОНАХТ (2007 р.);
 • «Міжнародні економічні відносини» спільно з ОНЕУ (2007 р.);
 • «Економіка підприємства і підприємництва» спільно з ОНМУ (2007 р.);
 • «Менеджмент і економіка морського транспорту» спільно з ОНМА (2007р.);
 • «Економіка природокористування» та «Менеджмент природоохоронної діяльності» спільно з ОДЕкУ (2008 р.);
 • «Облік, аналіз і аудит» (2007 р.), «Економіка підприємства» та «Економічні системи та маркетинг» спільно з ОНПУ (2010 р.).

В рамках філії кафедри «Міжнародні економічні відносини» спільно з ОНЕУ (з 2007 р.) здійснено наступне:

 • проведення виробничої та переддипломної практики студентів спеціальності «Міжнародна економіка» - 20 чол;
 • проведення лекційних та практичних занять науковцями відділу: проведено лекційні та семінарські заняття з таких дисциплін, як «European Integration», «Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства», «Transnational Corporations», «Транснаціональні корпорації»;
 • організація спільних конференцій, семінарів та форумів для студентів та представників бізнесу: на постійній основі діє студентський науковий гурток;
 • підготовка спільних публікацій (монографій, статей, тез): здійснювалось керівництво науковою роботою студентів з підготовки 5 наукових статей, 10 доповідей на конференцію;
 • спільна підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації.

В рамках розвитку співробітництва з Одеською національною академією харчових технологій здійснено: викладання начальних курсів на кафедрі Управління бізнесом «Діагностика внутрішнього стану підприємства», «Основи економічної діагностики», «Економічне управління підприємством». Надано рецензії на 14 дипломних робіт.

У межах налагодження співробітництва з філією кафедри «Управління, фінансів та адміністрування» Одеського Інституту МАУП к.е.н., доц., с.н.с. Топаловою І.А. підготовлено монографію «Людський потенціал як чинник соціально-економічного розвитку України», яка є як науковою так і прикладною працею.

В рамках роботи науково-учбових комплексів та філій кафедр проводились спільні наукові заходи: семінари, конференції, круглі столи тощо. Серед них варто відмітити проведення  наступних:

 • V Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування стратегії соціально-економічного розвитку підприємницьких структур в Україні» (27-30 листопада 2019р., м.Львів, Україна)
 • VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Економічна безпека держави та суб'єктів підприємницької діяльності в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення» (16-18 травня 2019р., м.Львів, Україна)
 • Міжвузівська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих вчених «Соціально-економічний розвиток і безпека України: стан та перспективи» (04 квітня 2019р., м.Львів, Україна)
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Управління системою економічної безпеки: від теорії до практики» (19 квітня 2019р., м.Львів, Україна)
 • ХІ міжнародна науково-практична конференція «Світові тенденції розвитку зеленої економіки: регіональні аспекти і межі зростання» (12 - 13 вересня 2019 року, смт. Залізний Порт, Херсонська область).
 • Інвестиційний бізнес-форум «Odessa 5Т Investment Promotion Forum» (3-4 жовтня 2019 р., м. Одеса).

Акад. НАН України, д.е.н., проф. Буркинський Б.В. очолював кафедру «Адміністративного менеджменту та проблем ринку» в Одеському національному політехнічному університеті.

До складу спеціалізованих вчених рад Інституту Д 41.117.01 та Д 41.177.02 із захисту дисертацій входять співробітники Інституту: акад. НАН України, д.е.н., проф. Буркинський Б.В., д.е.н., проф. Бутенко А.І., д.е.н., проф. Осипов В.М. д.е.н. проф. Степанов В.М., д.е.н. Андрєєва Н.М., д.е.н., проф. Купінець Л.Є., д.е.н., проф. Лисюк В.М., д.е.н., с.н.с. Лайко О.І., д.е.н., проф. Садченко О.В., д.е.н., с.н.с. Нікішіна О.В., д.е.н., проф. Уманець Т.В., д.е.н., с.н.с. Хумарова Н.І., д.е.н., с.н.с. Горячук В.Ф., д.е.н., с.н.с. Ільченко С.В., д.е.н., с.н.с.  Шлафман Н.Л., д.е.н., с.н.с. Рубель О.Є., к.е.н., с.н.с. Карпінська Г.В.

Також в звітному році  науковці Інституту були залучені до участі у засіданнях спеціалізованих вчених рад інших наукових та освітніх  установ як запрошені фахівці. Д.е.н., проф. Бутенко А.І. та д.е.н., проф. Лисюк В.М. є членами Спеціалізованої вченої ради Одеського національного політехнічного університету, д.е.н., с.н.с. Шлафман Н.Л. – член Спеціалізованої вченої ради Одеського національного економічного університету; д.е.н., проф. Садченко О.В., д.е.н., с.н.с. Ніценко В.С. – член Спеціалізованої вченої ради Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

Значна група вчених Інституту за сумісництвом працюють на посадах професорів та доцентів ЗВО  м. Одеси (Одеської національної академії харчових технологій, Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, Одеського національного політехнічного університету, Одеського національного економічного університету, Одеського національного морського університету, Одеського державного екологічного університету, Одеського інституту фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, Одеського Інституту Міжрегіональної академії управління персоналом), де викладають авторські та програмні курси з економічних дисциплін, проводять практичні заняття, керують практикою і виконанням курсових і дипломних проектів.

27.03-01.04.2019р. д.е.н., с.н.с. Хумарова Н.І. пройшла тренінг для підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти та склала тест для перевірки базових знань щодо забезпечення якості вищої освіти (сертифікат ПК-21707620 №145/19).

Фахівці Інституту активно приймають участь в удосконаленні системи підготовки спеціалістів та очолюють Державні екзаменаційні та експертні комісії закладів вищої освіти, що сприяє залученню талановитої молоді до наукової роботи та вступу до аспірантури Інституту, зокрема:

-    у Одеському національному економічному університеті (д.е.н. Андрєєва Н.М., д.е.н. Лайко О.І., д.е.н. Хумарова Н.І.);

- у Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова (д.е.н., проф. Садченко О.В.,  д.е.н., проф. Бутенко А.І., д.е.н., с.н.с. Шлафман Н.Л., д.е.н., с.н.с. Рубель О.Є., д.е.н., с.н.с.  Ніценко В.С.);

- у Одеській національній академії харчових технологій (к.е.н. Карпінська Г.В.);

- у Одеському державному екологічному університеті (д.е.н., с.н.с. Мартієнко А.І., д.е.н. Андрєєва Н.М.,  д.е.н., с.н.с. Рубель О.Є.);

- у Одеському національному політехнічному університеті (д.е.н., проф. Бутенко А.І., д.е.н., проф. Купінець Л.Є.);

- у Одеській державній академії будівництва та архітектури (д.е.н., проф. Купінець Л.Є.);

 • у Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (д.е.н., проф. Купінець Л.Є.)
 • у Національному університеті кораблебудування ім. адм. Макарова (м. Миколаїв) (д.е.н., проф. Ільченко С.В.)

- у Одеському інституті фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі (д.е.н., проф. Бутенко А.І.).

Активною формою координації наукової діяльності з ЗВО є участь провідних вчених Інституту в роботі редакційних колегій наукових журналів і систематичних збірників наукових праць м. Одеси: «Економічні інновації», електронний  журнал «Економіка. Екологія. Соціум», «Економіка харчової промисловості», «Економіка: реалії часу»,  Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент», «Вісник Одеського державного екологічного університету», «Вісник соціально-економічних досліджень», «Розвиток методів управління та господарювання на транспорті» та інших міст України: «Регіональна економіка», «Наша перспектива» (м. Львів), «Вісник економічної науки України», «Схід. Серія «Економічні науки» (м. Донецьк), «Збалансоване природокористування» (м. Київ), "Evropsk? ?asopis ekonomiky a managementu"(Чехія), «Research in Economics and Management» (США); «Journal of "International Agricultural Management» (Німеччина); «Problems of Management in the 21st Century» (Литва).

Вчені Інституту залучені як опоненти для рецензування дисертаційних робіт на здобуття учених ступенів кандидата і доктора наук. Ними було надано більш ніж 65 відгуків на автореферати завершених кандидатських і докторських дисертаційних досліджень, підготовлених у установах України різної підпорядкованості.