Хумарова Ніна Іпполитівна

Народилася 13 вересня 1957р. у м. Хабаровськ (Російська Федерація).

В 1980 р. закінчила Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова за спеціальністю «Економічна географія». У 1998 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Економіка природокористування та охорона навколишнього середовища» по темі «Вдосконалення економічного та організаційного інструментарію забезпечення екологічної безпеки в морському природокористуванні», а у 2012р. - докторську дисертацію «Екологоорієнтоване стратегічне планування розвитку територіальних економіко-екологічних систем» за спеціальністю «Економіка та управління національним господарством».

В системі Національної Академії наук України д.е.н. Хумарова Н.І. працює з 1980 р. (спочатку інженер, провідний інженер, науковий співробітник). У 2004 р. присвоєне вчене звання старший науковий співробітник за спеціальністю економіка природокористування і охорони навколишнього середовища, а у 2020 р. - професор за спеціальністю 051- Економіка.

З 2003 року по теперішній час - вчений секретар зазначеного Інституту. З 1994 по 2004 роки очолювала профспілковий комітет Інституту та входила до складу Ревізійної комісії  ЦК профспілок наукових працівників НАН України.

Д.е.н. Хумаровою Н.І. розроблено теоретичні основи сталого економіко-екологічного розвитку; теоретико-методологічні засади екологоорієнтованого стратегічного управління та планування розвитку національної економіки; пропозиції по впровадженню організаційно-економічних інструментів та механізмів реалізації екологічної політики; рекомендації по впровадженню екологічного аудиту в морському природокористуванні; теоретично обґрунтовано ринкові механізми в сфері поводження з відходами виробництва та споживання.

Результати наукових досліджень д.е.н. Хумарової Н.І. були використані при розробці та реалізації міжреспубліканської програми раціонального використання та охорони природних ресурсів басейна р. Дністер; “Державної програми соціально-економічного розвитку Українського Причорномор’я”. Хумарова Н.І. здійснювала науково - організаційне забезпечення виконання завдань НАН України по “Програмі комплексного розвитку Українського Придунав’я на 2004-2010 рр.”, вона є одним з виконавців наукового обґрунтування та розробки “Національної концепції впровадження та розвитку екологічно чистого виробництва в Україні”, Концепції цільової міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН України з проблем сталого розвитку, раціонального природокористування та збереження навколишнього середовища та проекту «Стратегії сталого розвитку України».

Д.е.н. Хумаровою Н.І. опубліковано більш ніж 120 наукових праць, серед яких 2 особисті та 10 колективних монографій, в тому числі: «Экологический аудит в морском природопользовании: концепція, методика, практика» (1998р.),  «Складові та тенденції формування екологоорієнтованого управління» (2010р.),  «Екологоорієнтоване стратегічне планування розвитку територій» (2011р.), «Національна політика «зеленого» зростання в Україні» (2012р.),  Ідеологія «зеленого» зростання в системі національної економіки (теорія, інституційний базис, інструменти) (2014).

Д.е.н., проф. Хумарова Н.І. є членом Спеціалізованої вченої ради Інституту по захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата економічних наук та Вченої ради ІПРЕЕД НАН України, є керівником методологічного семінару з проблем національної та регіональної економіки. Займає провідну роль у підготовці  фахівців вищої кваліфікації та у роботі з науковою молоддю: як науковий керівник, член комісії по складанню кандидатських іспитів, офіційний опонент. Вона є відповідальним секретарем редакційної колегії збірнику наукових праць «Економічні інновації», входить до складу редакційної колегії щоквартального наукового журналу «Економіка харчової промисловості».

Неодноразово отримувала грамоти та подяки Південного наукового центру МОН та НАН України. Нагороджена Почесною грамотою Голови Одеської обласної ради (2009), у 2007 році нагороджена нагрудним знаком МОН України «За наукові досягнення», у 2008 році – Почесною грамотою НАН України. Також нагороджена Подякою Президії НАН України, Відзнакою Одеського міського голови «Трудова слава» у 2010 році. Орденом Княгині Ольги ІІІ ступеню у 2013 році. Присвоєно почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України" у 2021 році (Указ Президента України від 17.05.2021 № 195/2021)

ORCID ID:  ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-5255-8004

 

     ResearcherID: U-8477-2017