Липинська О.А.

Становлення та розвиток транзитного потенціалу України : монографія / Липинська Олена

Андріївна ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса : ІПРЕЕД НАН України, 2012. – 396 с.

ISBN 978-966-02-6438-0

   

У монографії розглядаються питання оцінки транзитного потенціалу України й вплив транспортної інфраструктури на конкурентне положення товарів на світових ринках. Досліджено міжнародні норми регулювання вантажних перевезень, процеси спрощення організаційних процедур морській торгівлі, сформульовані концептуальні положення національних правил здійснення вантажних перевезень різними видами транспорту в морської торгівлі.

 

 

 

 

Ильченко С.В.

Украина в мировой транспортной системе: перспективы функционирования и развития : монография / С.В. Ильченко ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и экон.-эколог. исследований. – Одесса : ИПРЭЭИ НАНУ, 2012. – 456 с.

ISBN 978-966-02-6467-0

У монографії представлено комплексний підхід до вирішення проблем ефективного функціонування усіх підсистем транспортної галузі. Проведено аналітичний огляд сучасних загальносвітових тенденцій побудови та розвитку систем перевезення вантажів та пасажирів, визначені специфіка та напрями процесів трансформації, їх вплив на національну транспортну систему. З урахуванням того факту, что на сьогодня склалися жосткі умови конкурентної боротьби як на зовнішніх, так і на внутрішніх ринках, та з ціллю раціоналізації процесу прийняття рішення запропоновані системні принципи, оптимізаційні моделі та програмно-цільовий підхід до побудови взаємовідносин в галузі. В результаті проведеного дослідження та з урахуванням викладених аспектів представлено основні пріорітети ровитку, обгрунтовані необхідні умови та першочергові напрямки розвитку конкурентоздатного сучасного національного транспортного комплексу. Запропонована монографія приназначена для наукових робітників та спеціалістів в області економіки та організації транспорту.

 

   

Формування ринку екологічних послуг в форматі розвитку "зеленої економіки" : [монографія] / [Галушкіна Т.П., Гордійчук Є.Г., Хумарова Н.І., Костецька К.О., Сааджан І.А. та ін.] ; за наук. ред. Галушкіної Т.П. ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2012. - 264 с.

ISBN 978-617-671-014-1

В монографії розкрито передумови та тенденції розвитку ринку екологічних послуг в національному та регіональному вимірах; визначено основні сегменти та перспективи розвитку ринку екологічних послуг в Одеському регіоні. Для науковців, викладачів, аспірантів, управлінців, економістів-практиків, студентів та магістрантів.

   

Бутенко А.І.

Потенціал малого підприємництва в парадигмі сталого розвитку / А.І. Бутенко, Є.В. Лазарєва, Н. Л. Шлафман ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса : Інтерпринт, 2012. – 108 с.

ISBN 978-966-2139-29-7

У монографії розглянуто основні проблеми визначення місця та ролі малого підприємництва в концепції сталого розвитку країни, запропоновано заходи щодо ефективного використання потенціалу малого підприємництва для сталого розвитку країни та заходи щодо вдосконалення підприємницького середовища, реалізація яких доцільна на державному рівні. Викладено методичний підхід до оцінки потенціалу малого підприємництва (у т.ч. інноваційного) в регіонах у межах концепції сталого розвитку. Рекомендується студентам, аспірантам, викпадачам економічних навчальних закладів, широкому колу осіб, що цікавляться проблемами розвитку національної економіки.

   

Діагностика інвестицій в природоперетворювальні проекти: методологія, методи та прикладні аспекти : монографія / С. К. Харічков, Н. М. Андрєєва, О.Є. Рубель та ін. ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса : ІПРЕЕД НАН України, 2012. – 208 с.

ISBN 978-966-02-6404-5

В роботі узагальнено підходи та  сформовано положення системної методології еколого-економічної діагностики природоперетворювальних проектів. Авторами запропоновано: визначення предметної сфери системних досліджень діагностики  природоперетворювальних проектів, розробка базових понятійно-категоріальних основ діагностики природоперетворювальних проектів; системологія видів і типів процесу діагностики інвестицій в природоперетворювальні проекти; вивчення сутності і розробка процедури проведення еколого-економічної атестації, виходячи з особливостей їх фінансування і реалізації природоперетворювальних проектів; розробка алгоритму проведення еколого-економічних експертних оцінок як додаткового інструменту ухвалення управлінських рішень у рамках системної діагностики інвестицій в природоперетворювальні проекти. Наведено огляд економіко-екологічних положень адаптації механізмів впровадження Стратегічної екологічної оцінки щодо природоперетворювальних проектів на прикладі Українського Придунав’я. Здійснена  розробка методологічних основ впровадження трансакційного аналізу природоперетворюючих проектів з урахуванням наслідків будівництва та експлуатації Дунай-Дністровської зрошувальної системи. Пропонуєстья для уваги фахівцям в сфері природокористування та регіонального управління, вченим, студентам, викладачам.

 

   

Запровадження принципів «глобального зеленоrо курсу» у модель економічного розвитку України : наук. доповідь / [, Галушкіна Т.П., Мусіна Л.О. ; за наук. ред. Буркинського Б.В.] ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса : ІПРЕЕД НАН України, 2012. – 48 с.

ISBN 978-617-671-04-2

Наукову доповідь підготовлено колективом Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України при сприянні та фінансовій підтримці ЮНЕП в межах Проекту «Допомога у формуванні національного бачення України в рамках підготовки до Конференції із сталого розвитку в Ріо-де-Жанейро у 2012 р.» з залученням провідних фахівців Інституту проблем природокористування та екології НАН України, ДУ «Інституту економіки nриродокористування та сталого розвитку НАН України», Інституту регіональних досліджень НАН України, Інституту географії НАН України, Львівського національного лісотехнічного університету  України, Державної екологічної академії післядипломної  освіти  та  управління  Міністерства екології та природних  ресурсів  України,  Сумського державного  університету та громадських  організацій.

У науковій доповіді розглянуто хронологію світових тенденцій формування «зеленого» курсу економіки; наведено оцінку інституціональних передумов та існуючої динаміки зеленого росту в Україні. Обґрунтовано складові та переваги «зеленої» економіки; надано пропозиції щодо розробки доктрини ««зеленої» економіки як парадигми економічного зростання країни.

   

Формування конкурентоспроможності економіки регіону Українського Причорномор'я : [монографія] / [Б.В.        Буркинський, В.М. Осипов, О.В. Моліна, В.Ф., Горячук, Лазарєва Є.В., Єрмакова О.А., Лайко О.І., Тараканов Н.Л., В.М. Лисюк, Н.І. Циналевська, Кухарська Н.О., Хумарова Н.І., Харічков С.К. та ін.] ; за ред. Б.В. Буркинського ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. та ін. - Одеса, 2012. - 492 с.

ISBN 978-966-02-6403-8

В монографії піднято проблеми підвищення конкурентоспроможності регіонів Українського Причорномор'я. Запропоновано організаційно-інституційні механізми підвищення конкурентоспроможності регіону, у тому числі обґрунтовано пріоритети кластерного розвитку Українського Причорномор'я та шляхи активізації даного процесу; формування інвестиційного комплексу регіону як динамічної системи; використання логістики матеріальних потоків в якості інфраструктурного ресурсу забезпечення конкурентоспроможності галузей регіональної спеціалізації; розроблено методологію стратегування субрегіонального розвитку, що базується на принципах горизонтального планування та саморозвитку регіону; стратегічні підходи до управління розвитком рекреації і туризму на основі парадигми «зеленої економіки» та ін. Для керівників державних і місцевих органів влади й управління, представників громадських організацій, наукових співробітників академічної, вузівської та галузевої науки , керівників та спеціалістів підприємств.

Степанов В.Н.

Многокритериальная оценка эффективности природопреобразующих проектов (методологические и методические основы и приложения) :  монографія / В.Н. Степанов, Е.В. Степанова; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса, 2012. – 130 с.

ISBN 978-966-02-6512-7   

                               

В данной работе обсуждаются вопросы формирования методологических положений и методических подходов к многокритериальной оценке социально-экономико-экологической эффективности природопреобразующих проектов на стадии исследовательского проектирования (прединвестиционного исследования). Рассматривается контекст учета многофункциональности целей и взаимосвязанности с ней многокритериальности задач принятия проектных решений.

Сучасні тенденції формування екологічної інфраструктури природокористування : монографія / [Харічков С.К., Бережна І.В., Купінець Л.Є.та ін. ] ; під ред. С.К. Харічкова ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса, 2012. – 356 с.

ISBN 978-966-02-6493-9

У монографії систематизовано сучасне бачення організаційних аспектів та теоретико-концептуальні засади розбудови екологічної інфраструктури як складової єдиного інфраструктурного комплексу соціо-еколого-економічних систем. Пропонована увазі читача монографія висвітлює науковий доробок фахівців інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України щодо дослідження загальних теоретичних аспектів формування екологічної інфраструктури, прикладних рішень розбудови екологічної інфраструктури у морегосподарському та агропромисловому комплексах економіки. Особливу увагу приділено питанням формування інвестиційної привабливості, запровадженню механізмів державно-приватного партнерства у формуванні та розбудові екологічної інфраструктури. Інструментальні засоби розбудови екологічної інфраструктури у роботі проілюстровано на прикладах екологічної паспортизації як інформаційно-аналітичної бази розбудови економічної інфраструктури суб'єкту природокористування та екологічного страхування як складової інструментального блоку екологічної інфраструктури державного та регіонального рівнів. Видання спрямоване науковцям, фахівцям управлінських інституцій, а також викладачам, аспірантам та студентам вищих навчальних закладів, наукові та фахові інтереси яких торкаються проблеми управління природокористуванням в сучасних умовах модернізації суспільно-економічного розвитку України, переходу до світових стандартів збалансованого соціо-еколого-економічного розвитку.

   

Колісник Б.І.

Інтегроване управління лісовим комплексом : монографія / Б.І. Колісник ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса : Фенікс, 2012. – 582 с.

ISBN 978-966-02-6405

У монографії розглядаються проблеми формування економіко-екологічних основ інтегрованого управління лісовим комплексом та розроблено пропозиції теоретико-методологічного та прикладного характеру щодо їх вирішення. Проведено аналіз системи управління, природно-ресурсного потенціалу, стану та тенденцій розвитку, представлено системну характеристику конфліктних і кризових ситуацій, а також вивчено зарубіжний досвід вирішення проблем управління ефективністю лісового комплексу. Досліджено передумови формування системи інтегрованого управління лісовим комплексом. Проведено інтегральну оцінку та обґрунтовано вибір стратегій інтегрованого управління ефективністю лісового комплексу лісозабезпеченого регіону. Представлено сучасні орієнтири та обґрунтовано структуру системи інтегрованого управління лісовим комплексом, розглянуто перспективні форми інтеграції його господарських структур. Обґрунтовано організаційно-економічний механізм забезпечення ефективності функціонування, інституціонально-правовий механізм реалізації пріоритетів вдосконалення управління, механізми екологізації природокористування, а також інструменти фіскального регулювання та інвестиційного забезпечення розвитку лісового комплексу.

   

Галушкіна Т.П.

Національна політика «зеленого» зростання в Україні І Галушкіна Т.П., Мусіна Л.O., Хумарова Н.І. ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса : ІПРЕЕД НАН України, 2012. – 272 с.

ISBN 978-617-671-011-0

Розглянуто теоретичні та організаційно-економічні засади «зеленої» економіки як основи суспільного розвитку держави; на основі систематизації та узагальнення існуючих теоретичних положень та міжнародних тенденцій розкрито сутність, інституційні передумови та критерії формування парадигми «зеленого» зростання в Україні. Призначено для науковців, видавців, аспірантів, докторантів, управлінців та економістів-практиків, які займаються проблемами національної економіки.

 

Воробйова О.А.

Збалансоване природокористування в рекреаційно-туристичній сфері : монографія / О.А. Воробйова ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса, 2012. - 248 с.

ISBN 978-966-08-6307-9

У монографії висвітлені питання розвитку збалансованого природокористування та господарювання в рекреаційно-туристичній сфері в Україні. В роботі розглянуто інституціональні передумови та концептуальні засади збалансованого природокористування в рекреаційно-туристичній сфері, умови розвитку рекреаційно-туристичної сфери на принципах сталого природокористування. Розглянуто важелі системи регулювання природокористування в рекреаційно-туристичній сфері механізми стимулювання розвитку збалансованого природокористування та економічні інструменти системи державного регулювання природокористування в рекреаційно-туристичній сфері. Вивчено такі проблемні питання фінансового забезпечення природокористування в рекреаційно-туристичній сфері в Україні, як: регулювання інвестиційної привабливості та бюджетного фінансування. Проаналізовано стан та потенціал розвитку рекреаційно-туристичній сфери України, її рекреаційно-туристичної інфраструктури, як базового чинника формування попиту та пропозиції в рекреаційно-туристичній сфері. Центральне місце в роботі відведено узагальненню результатів детального аналізу сучасних тенденцій та стратегічних орієнтирів господарювання в рекреаційно-туристичній сфері в південних  регіонах України (Українське Причорномор'я, Приазов'я, Придунав'я) та на локальному рівні (південні райони Одеської області та місто Одеса). Окремо розглянуто в роботі перспективи та цільові установки збалансованого розвитку рекреації та туризму на природно-заповідних територіях України. Монографія розрахована на широке коло читачів - наукових працівників і фахівців у галузі економіки природокористування та охорони природного середовища, працівників органів державного управління, студентів і викладачів вищих навчальних закладів, аспіратів і пошукувачів наукових ступенів, які займаються вивченням проблем інтенсифікації розвитку рекреаційно-туристичної сфери в Україні.

   

Котлубай О.М.

Теорія і методологія розвитку транспортно-технологічних систем перевезення вантажів : монографія / Котлубай Олексій Михайлович ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса, 2012. - 200 с.

ISBN 978-966-02-6317-8

Розглядаються теоретичні та методологічні проблеми розвитку транспортно-технологічних систем перевезення вантажів в Україні. Висвітлені теоретичні та методологічні основи конкурентоспроможного ціноутворення у портовій діяльності України, обґрунтовано концептуальні засади, методологічні підходи формування в Україні транспортно-технологічних систем світового рівня. Монографія підводить підсумок робіт відділу ринку транспортних послуг ІПРЕЕД НАН України з розробки теоретичних основ подальшої трансформації транспортної галузі і призначена для наукових працівників та фахівців в області економіки і організації роботи транспорту.

   

Модель сталого розвитку для України: системний підхід, методологія переходу / [Буркинський Б.В., Харічков С.К. та ін.] ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., Ін-т географії, Ін-т проблем природокористування та екології. - Одеса, 2012. - 59 с.

ISBN 978-966-02-6760-2

Обґрунтовано основні концептуальні положення та розроблено проект Національної стратегії сталого розвитку України, що в контексті рішень Конференції ООН зі сталого розвитку «Ріо+20: майбутнє, якого ми хочемо» (червень 2012 р., Ріо-де-Жанейро) визначає комплекс довготривалих настанов і цілей, практичних дій, що враховують характерні соціально-економічні, історико-культурні та демографічні особливості держави, щодо збалансованого соціального, економічного й екологічного розвитку, який не порушує меж регенеративної здатності навколишнього природного середовища. Робота узагальнює результати скоординованих досліджень Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень (2010-2012 рр.) НАН України, Інституту географії НАН України, Інституту проблем природокористування та екології НАН України за напрямом «Забезпечення переходу України на принципи сталого розвитку та подальша розбудова в державі засад сталого розвитку» Цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН України з проблем сталого розвитку, раціонального природокористування та збереження навколишнього середовища.

 

Наукові засади розробки стратегії сталого розвитку України : монографія / [Буркинський Б.В., Харічков С.К., Купінець Л.Є., Степанов В.М., Андрєєва Н.М., Галушкіна Т.П., Хумарова Н.І. та ін.] ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., Ін-т географії та ін. - Одеса, 2012. - 714 с.

ISBN 978-966-02-6759-6

Монографія присвячена обґрунтуванню наукових засад національної стратегії сталого розвитку України та довгострокової інтегрованої моделі дій, що формують ідеологію розвитку країни в координатах сучасних та планетарних викликів. На основі теоретичних узагальнень фундаментальних наукових засад сталого розвитку, аналізу світового досвіду формування національних концепцій та стратегій сталого розвитку, спільних кроків, протиріч переходу, сучасних проблем реформування національної економіки з системних позицій розглянуто та обґрунтовано: стратегічні цілі та пріоритетні завдання переходу; вектори розвитку секторальної політики; поліфункціональний механізм та інструментарій в системі національних обмежень та глобальних  вимог; систему індикаторів сталого розвитку та їх застосування в практиці національних та міжнародних кількісно-якісних вимірів сталості. Визначено авторське бачення сталого розвитку як процесу змін у часовому, просторовому та результативному  вимірі. Розглянуто етапи майбутнього процесу управління сталим розвитком на шляху до епохи ноосфери. Монографія узагальнює результати досліджень Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень, Інституту географії та Інституту проблем природокористування та екології за комплексним проектом «Наукові основи розробки проекту Національної стратегії сталого розвитку України» (2010-2012 рр.) Цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН України з проблем сталого розвитку, раціонального природокористування та збереження навколишнього середовища. Монографія призначена для широкого кола фахівців, викладачів, аспірантів та студентів, що набувають соціо-гуманітарну освіту.

   

Гончар Т.В.

Вдосконалення державного регулювання розвитку внутрішнього ринку металопродукції / Гончар Тетяна Володимирівна ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2012. - 60 с.

Розглянено проблеми державного регулювання розвитку внутрішнього ринку металопродукції. Визначені основні напрямки вдосконалення організаційно-економічного механізму регулювання розвитку внутрішнього ринку металопродукції; окреслений методичний підхід до розробки державної політики стимулювання державно-приватного партнерства з метою розвитку внутрішнього ринку металопродукції, а також виявлені оптимальні форми розвитку металургійних підприємств в Україні.

   

Буркинський Борис Володимирович : бібліограф. покажчик літератури / Мін-во культури України, Одеськ. нац. наук. біб-ка, НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. ; уклад. Т.В. Кочеткова; наук. ред. О.М. Котлубай, Н.І. Хумарова ; ред. І.С. Шелестович. - Київ : Освіта Україна, 2012. - 232 с.

ISBN 978-966-97264-2-1

   

Шурда К.Э.

Ресурсы и антиресурсы погодно-климатического факто    ра (экономико-экологический аспект) : монография /       К.Э. Шурда ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед. - Одесса, 2012. - 314 с.

ISBN 978-966-02-6640-1

Монография посвящена исследованию погодно-климатического фактора (ПКФ) как экономической категории. Особое внимание обращается на развитие понятийно-категориального представления «ресурсов» и «антиресурсов» в системе ПКФ. На основе концепции ресурса как источника развития и антиресурса (источник ущербов и препятствий развитию) рассматриваются организационно-экономические подходы к учету ПКФ в управлении экономическим развитием; определяются организационно-управленческие рычаги регулирования выхода из кризисных ситуаций, обусловленных проявлениями погодно-климатического антиресурса: обосновываются принципы экономико-экологического прогнозирования, применительно к ресурсам и антиресурсам. Также предложены направления совершенствования концепции геоинформационно-мониторинговой системы (ГИМС) в контексте учета погодно-климатического фактора. Монография предназначена для широкого круга специалистов в сфере управления природопользованием и региональной экономики.