Єрмакова О.А.

Інституційні важелі вдосконалення регіональної інноваційної політики України в контексті глобальних викликів : монографія / О.А. Єрмакова ; НАНУ України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2017. –

ISBN 978-966-02-8224-7

В монографії пропонуються результати дослідження світового досвіду інституційного забезпечення регіональної інноваційної політики, та дослідження можливостей його впровадження в Україні з урахуванням вітчизняних реалій регіональної економіки. Зокрема в монографії пропонуються теоретико-прикладні засади трансформації регіональної інноваційної політики в умовах сучасних глобальних викликів, методологічні засади формування сучасної парадигми регіональної інноваційної політики із урахуванням процесів нагромадження соціального капіталу та глокалізації, концептуальний підхід до дослідження інституційного забезпечення регіональної інноваційної політики з позиції концепції інноваційних систем, а також методичний підхід до оцінки ефективності інноваційної діяльності регіону та розробки на цій основі відповідних варіантів та інструментів регіональної інноваційної політики. Для фахівців у сфері розміщення продуктивних сил та регіональної економіки, представників центральних та місцевих органів державної виконавчої влади, бізнесу, студентів, аспірантів і викладачів економічних вузів.

   

Мартієнко А.І.

Економіка  природокористування:  адміністративне управління : монографія / А.І. Мартієнко, Н.І. Хумарова ;  НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2017 .- 300 с.

 ISBN 978-966-02-8204-9

Монографія присвячена теоретико-методологічним та інституційним засадам, фундаментальним   та   прикладним   аспектам    розбудови    адміністративного управління в економіці природокористування на основі урахування специфіки природних ресурсів як єдиної екосистеми, необхідності координації управлінських рішень законодавчої та виконавчої влади по горизонталі та вертикалі щодо використання, охорони відновлення природних ресурсів та розвитку продуктивних сил країни. Особливу увагу приділено питанням    щодо   удосконалення   інституційних основ та законодавчого забезпечення процесів надання адміністративних послуг у сфері природокористування, запропоновано основні підходи до адміністрування  викидів парникових газ і в, удосконалення дозвільної системи на основі  впровадження стратегій чистого виробництва. Видання  при значено  для  науковців,фахівців управлінських інституцій, службовців  центральних, регіональних та місцевих органів  влади, керівників  та спеціалістів підприємств, а також  викладачів,  експертів, аспірантів  та  студентів вищих  навчальних  закладів, наукові  та  фахові  інтереси яких  торкаються проблем управління    природокористуванням, розв'язання екологічних проблем країни та досягнення  сталого  розвитку в сучасних умовах  переходу України до світових стандартів збалансованого економічного розвитку.

 

   

Буркинский Б.В.

Национальные ценности и интересы Украины (в контексте рисков их трансформаций) / Б.В. Буркинский, В.Н. Степанов ; Ин-т пробл. рынка и экон.-эколог. исследований НАН Украины. – Одесса : ОЛДИ-ПЛЮС, 2017. – 68 с.

ISBN 978-966-289-194-2

В докладе обсуждаются вопросы теоретико-методологического осмысливания национальных ценностей и интересов как проблемы общественно-управленческой трансформации. Рассматривается фрактальная модель взаимодействия совокупности национальных ценностей с позиций их системно-параметрической интерпретации. В украинском контексте национальные ценности обсуждаются как ключевая проблема субъектности свободной гражданской нации, суверенного независимого государства. Обращается внимание на рисковые трансформации национальных ценностей, превращающиеся в «антиценности» и декапитализирующие социальный и экономический потенциал государства.

   

Буркинский Б.В.

Стратегические императивы возрождения Украины как морской державы (проблемы нейтрализации рисков и реализации перспектив) / Б.В. Буркинский, В.Н. Степанов, Е.В. Степанова ; Ин-т пробл. рынка и экон.-эколог. исследований НАН Украины. – Одесса : ОЛДИ-ПЛЮС, 2017. – 64 с.

ISBN 978-966-289-157-7

В научно-аналитической работе авторами дается экспертная оценка состояния и кризисных тенденций в развитии морской деятельности и трансформации морехозяйственного комплекса Украины. Определяются современные стратегические вызовы, предопределяющие настоятельную необходимость активизации национальной морской деятельности как движущей силы экономического развития и обеспечения национальной безопасности Украины. Особое внимание обращается на проблему формирования и реализацию стратегических императивов долгосрочной национальной морской политики Украины, предопределяющие возрождение Украины как эффективной морской державы. Проблема возрождения морской державы авторами рассматривается в контексте национальной идеи Украины.

   

Степанов В.Н.

Методические основы оценки экономико-экологических риск-событий / В.Н. Степанов, Е.В. Степанова ; Ин-т пробл. рынка и экон.-эколог. исследований НАН Украины. – Одесса : ОЛДИ-ПЛЮС, 2017. – 48 с.

ISBN 978-966-02-6103-7

Исторические потребности интеграции Украины в экономическое и экологическое пространство Европейского Союз предполагают совершенствование механизмов управления использования природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности. Одним из важнейших элементов такого  являются согласованные методологические и методические подходы к оценке рисков загрязнения природной среды и их экономико-экологических и социальных последствий. В настоящей Методике изложены методы экспертной оценки вероятностей рисковых событий вследствие загрязнения водных объектов. Методика предназначена для органов государственного и местного управления охраной окружающей среды, организации и учреждений, занимающихся разработкой нормативов платы за загрязнение водных объектов.

   

Степанова К.В.

Морегосподарська діяльність: теорія, методологія,  практика (український  контекст) : монографія / К.В. Степанова ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2017. – 496 с.

У монографії розглядається теоретико-методологічний концепт розвитку морегосподарської діяльності держави на основі системно-параметричного підходу, що використовує  принципи  параметричної  загальної теорії систем. Звертається увага на питання формування методологічних основ моделювання, прогнозування та організації морегосподарської діяльності з урахуванням  сучасних світових морських  викликів та національних  інтересів України.

 

Гриневич Л.В.

Регіональні аспекти подолання дисбалансу професійного розподілу продуктивних сил України: теорія та практика : монографія / Л.В. Гриневич ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2017. – 250 с.

ISBN-978-966-02-8302-2

У монографії висвітлюються регіональні аспекти подолання дисбалансу професійного розподілу продуктивних сил України. Досліджено теоретико-методологічні підходи до вивчення дисбалансу професійного розподілу продуктивних сил в регіонах, розроблено та обґрунтовано концептуальні засади щодо його подолання; запропоновано та реалізовано на практиці методичні підходи визначення системного дисбалансу професійного розподілу продуктивних сил на макро- та мезорівнях і організаційно-економічні заходи щодо попередження його появи. Монографія написана з урахуванням сучасних економічних зрушень, містить великий масив даних Державної служби статистики України за 2010-2016 рр. Вона розрахована на широке коло читачів – державних службовців, працівників підприємницьких структур, наукових співробітників, викладачів, аспірантів, які цікавляться проблемами виникнення та подолання дисбалансу професійного розподілу продуктивних сил на регіональному рівні.

   

Сараева И.

Технологическое предпринимательство: мировой опыт и вызовы для Украины / Ирина Сараева. –  [Saarbr?cken] : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017. – 80 с.

 ISBN 978-620-2-08159-7

В монографии проанализированы современные мировые тренды развития экономики знаний, характеризующейся  активизацией процессов предпринимательской деятельности в инновационной сфере и формированием благоприятствующей развитию бизнеса сетевой среды – инновационной экосистемы. Определены и систематизированы основные факторы, обуславливающие развитие технологического предпринимательства, как важного мирового феномена, способствующего приобретению новых конкурентных преимуществ не только на уровне от дельного экономического субъекта, но и на уровне регионов и страны в целом. На основе обобщения методического инструментария, наработанного международным  опытом,  и исследования  развития  ключевых элементов, необходимых для создания экосистем технологического предпринимательства в Украине, предложены направления усовершенствования государственного регулирования этой сферы.

 

Рачковский Э.А.

Оценка  привлекательности  и  выбор  целевых сегментов рынка в стратегическом планировании реструктуризации промышленных предприятий / Рачковский Эдуард Анатольевич ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и экон.-эколог. исследований. – Одесса : ИПРЭЭИ НАНУ. – 208 с.

В монографии и исследуются современные теории привлекательности рынков и отраслей экономики, а также методические подходы к оценке их привлекательности. Определены место и роль задачи оценки привлекательности и выбора целевых сегментов рынка в системе задач стратегического планирования реструктуризации промышленных предприятий, методологические требования к моделям  привлекательности рынка и постановке задач и в целом, структуре процедур оценки привлекательности и выбора целевых сегментов рынка, методам выполнения указанных процедур и необходимому информационному обеспечению. На основе анализа и уточнения содержания понятия привлекательности рынка (отрасли) разработан иерархический подход к комплексной количественной оценке привлекательности рынков продукции промышленного назначения, основанный на применении иерархической модели привлекательности рынков, построении максимально агрегированных оценок с последующей их детализацией до требуемого уровня, использовании методов многомерного неметрического шкалирования как основного инструмента построения частных и интегральных оценок привлекательности сегментов рынка. Эффективность предложенного подхода продемонстрирована на примере решения задачи оценки привлекательности и выбора целевых сегментов рынка для машиностроительного предприятия, подлежащего реструктуризации, в ходе которого проведен  анализ  состояния   и  тенденций   развития  вагоностроения  и  рынка  грузовых железнодорожных вагонов в Пространстве колеи 1520,  разработаны  двухуровневая иерархическая модель привлекательности рынка грузовых вагонов основных типов, иерархически упорядоченная система соответствующих  оценок  и  рекомендации  по выбору  целевых  сегментов. Монография предназначена для специалистов в области экономики предприятий, стратегического анализа, планирования и управления, теории измерений в экономике, студентов и аспирантов экономических специальностей.

   

Інституційні засади розбудови організаційно-управлінської системи природокористування : монографія / [Буркинський Б.В. та ін.] ; за ред. Буркинського Б.В. ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2017. –  336 с.

ISBN 978-966-02-8405-0  

Монографія присвячена теоретико-методологічним та інституційним засадам, фундаментальним і прикладним проблемам розвитку організаційно-управлінської системи національної економіки на основі урахування поліфункціональності природного капіталу, поєднання галузевого та екосистемного підходу щодо його раціонального використання, що обґрунтовує горизонтальну та вертикальну розбудову соціо-економіко-екологічних відносин адміністрування у сфері природокористування. Представлена монографія висвітлює наукові розробки фахівців Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України щодо дослідження загальних теоретичних та методичних аспектів удосконалення системи адміністративного управління і організації в сфері природокористування (на державному, регіональному та місцевому рівнях), науково-прикладні рішення щодо удосконалення інституційних засад та законодавчого забезпечення системи управління природокористуванням, процесів надання адміністративних послуг для досягнення сталості, ресурсно-екологічної безпеки та високої економічної результативності. Видання призначено для науковців, фахівців управлінських інституцій, службовців центральних, регіональних та місцевих органів влади, керівників та спеціалістів підприємств, а також викладачів, експертів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів, наукові та фахові інтереси яких стосуються проблем управління природокористуванням та досягнення сталого розвитку в сучасних умовах переходу України до світових стандартів збалансованого економічного розвитку.

 

Купінець Л.Є.

Стан земель сільськогосподарського призначення та системні заходи їх відтворення в Одеському регіоні : наукова доповідь / Л.Є. Купінець, О.В. Жавнерчик, Г.О. Тютюнник ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2017. – 68 с.

ISВN 978-966-02-8455-5

В науковій доповіді представлено системний науковий погляд на проблему відтворення та використання масивів екологічно чистих сільськогосподарських земель. Представлено конструктивне розуміння проблеми та складових її вирішення, які у сукупності реалізують стратегічну ідею створення екологічно безпечного землекористування в аграрному секторі Одеського регіону.
Розглянута роль екологічно чистих земель, як складової збалансованого аграрного природокористування, якісні характеристики яких є основою збереження агроекосистем, підвищення врожайності, запобігання деградації та відновлення агроландшафтів. Обґрунтовано методичні підходи щодо аналізу екологічної безпеки аграрного землекористування, діагностовано її стан.