ОГОЛОШЕННЯ

У зв’язку із запровадженням нового Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих начальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 261 від 23 березня 2016 р., та необхідністю отримання ліцензії Міністерства освіти і науки України на освітню складову освітньо-наукової програми доктора філософії відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 1187 від 30 грудня 2015 р., інформуємо усіх зацікавлених осіб про те, що детальна інформація щодо вступної кампанії до аспірантури Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України у 2019 р. буде оголошена одразу після отримання відповідних дозволів МОН та Президії НАН України.


 

Науковці Інституту залучаються до підготовки висококваліфікованих наукових кадрів у вищих навчальних закладах. Щорічно  в Інституті проходять переддипломну практику студенти Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, Національного університету "Одеська морська академія", Одеського національного політехнічного університету, Одеського національного економічного університету, Одеського державноо екологічного університету та ін. Запрошені згаданими ВНЗ фахівці працюють на кафедрах викладачами загальних та авторських курсів. Для підтримки високого наукового та освітнього рівня знань при Інституті було створено навчально-наукові комплекси та філії кафедр, випускники яких отримують пільги при продовженні навчання в аспірантурі Інституту.

Наукове керівництво аспірантами у теперішній час здійснюють 21 науковець, з яких: 1 академік НАН України, 17 мають науковий ступінь доктора наук та 4 кандидата економічних наук.

    Інститут проводить підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру за спеціальностями::

  08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
  08.00.05 – розвиток продуктивних сил та регіональна економіка;
  08.00.06 – економіка природокористування і охорони навколишнього середовища.

   Щорічно в аспірантурі та докторантурі навчається близько 20 осіб, значна частина яких успішно захищає дисертації на здобуття наукових ступенів.
    За період існування в Інституті аспірантури і докторантури захищено більш ніж 500 кандидатських та докторських дисертацій.

 ___________________________________________________

Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора  наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» від 23 березня 2016 р. передбачено складання особами, що вступають на навчання за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти вступного іспиту з спеціальності та іноземної мови. Розроблені Інститутом програми заначених іспитів приведені нижче:

ПРОГРАМА вступного іспиту зі спеціальності 051 «Економіка» для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктора філософії

ПРОГРАМА вступного іспиту зі спеціальності 073 «Менеджмент» для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктора філософії

ПРОГРАМА вступних випробувань з ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (англійської) для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктора філософії

 

Контактні особи:

Шалін Валерій Павлович, Лозова Тетяна Петрівна. 
Каб. №2, адмінкорпус, відділ кадрів. Тел. роб. (048) 722-05-94.