Економіко-екологічний паспорт суб'єкта природокористування (практичні рекомендації) : [брошура] / [Садченко О.В., Мартієнко А.І., Хумарова Н.І. та ін.] ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослід ж. - Одеса, 2014. - 60 с.

 

В роботі представлено новий підхід до формування інструменту регулювання екологічної безпеки, природоохоронної діяльності та контролю за станом природокористування і ресурсозбереження на підприємствах на основі економіко-екологічної паспортизації суб’єктів господарювання.
Розроблено форми екологічного паспорту підприємства за економіко-екологічними показниками і наведено нормативні ставки платежів за використання та забруднення природних ресурсів. Практичні рекомендації представляють інтерес для науковців, викладачів, аспірантів та фахівців у сфері екологічної безпеки та природокористування.

 

 

Лайко О.І.                                                                                                                                                                                                   Трансформаційні процеси в інвестиційній системі економіки України : монографія / Лайко О.І. ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса, 2014. - 460 с.

 

Розглянуті перспективи формування новітніх механізмів управління інвестиційними процесами, які, в контексті сучасних викликів мають сприяти трансформації економічної системи з позицій комплексної соціально-економічної та бюджетної ефективності. Ключовою ідеєю виступає прагнення формування самовідтворюваної і життєздатної економічної системи за допомогою розстановки дослідницьких і управлінських акцентів на процесах відтворення, і реінвестування капіталів, які є основним джерелом фінансування сучасного інвестиційного процесу. Визначено сучасний імператив дослідження інвестиційно-ринкової рівноваги як стану оптимальної узгодженості інтересів учасників ринкової економіки, соціуму і держави, що, на відміну від класичних підходів, спирається на базові передумови економічної збалансованості, а не на моментний стан рівноваги результуючих показників.
 

Нікішина О.В.                                                                                                                                                                                           Механізми регулювання інтегрованого зернового ринку : монографія / Нікішина О.В. ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса, 2014. - 450 с.

 

У монографії висвітлено теоретико-методологічні основи регулювання інтегрованого ринку зерна та продуктів його переробки в Україні. Запропоновано концепцію регулювання відтворювальних процесів на засадах збалансування товарно-фінансових потоків між секторами інтегрованих ринків, активізації їх відтворювальної функції, реалізації економічних інтересів держави на даних ринках. Розроблено методологічні та методичні підходи до оцінки ефективності функціонування і регулювання інтегрованого ринку зерна та продуктів його переробки, сконструйовано багаторівневу систему критеріїв для оцінки економічної, соціальної та управлінської ефективності ринків. Здійснено секторний аналіз відтворювальних процесів на ринках зерна і продуктів його переробки, ідентифіковано латентні тенденції та економічні проблеми їх розвитку. Розглянуто особливості функціонування діючих механізмів державного регулювання та управління зерновим ринком в Україні і провідних зернових державах. Обґрунтовано стратегічні напрями розвитку інтегрованих ринків зерна і продуктів його переробки та комплекс прикладних регуляторних заходів, орієнтованих на реалізацію пріоритетів національної зернової політики. Оцінено бюджетну ефективність пропонованих заходів із використанням методу сценаріїв.
Монографія розрахована на працівників органів державної влади, вчених, підприємців, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів.
 

Теоретические и прикладные аспекты экономико-экологического анализа в управлении природопреобразующей деятельностью : монография / [Громова Е.Н., Гетьман Е.Л., Фесенко О.А., Малькова Е.В., Демьяненко С.Г., Маркова Т.Д. и др.] ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед. - Одесса, 2014. - 190 с.

 

Монография посвящена проблеме анализа и оценки состояния экономико-экологических систем в управленческой деятельности в условиях экологизации экономики. 
На основе толкования ключевых понятий и аналитического обзора мирового опыта учета экологических факторов в экономических отношениях представлено авторское видение системы индикаторов и показателей экономико-экологического анализа в принятии решений по направлениям природопреобразующей деятельности. Проведена оценка адекватности институционального и информационного обеспечения управления природопользованием реалиям перехода на устойчивое развитие, сформулированы возникающие проблемы и обоснованы направления их решения. Особое внимание уделено проблеме экологизации морехозяйственного комплекса Украины в его секторальном разрезе. Сформулированы принципиальные положения экономико-экологической сбалансированности в развитии данного сектора, дана оценка ресурсно-экологической ситуации в его развитии, а также предложены подходы к экологизации управления морским хозяйством с учетом международного сотрудничества. 
Для широкого круга специалистов, научных сотрудников преподавателей, студентов, занимающихся экономико-экологическими проблемами.
 

 

Зміцнення потенціалу малого підприємства у забезпеченні сталого розвитку Українського Причорномор'я : монографія / [А.І. Бутенко, Н.Л. Шлафман, Є.В. Лазарєва, І.М. Сараєва, Г.В. Карпинська, В.В. Лукащук, Н.І. Носова, А.В. Курносова та ін.] ; під заг. ред. А.І. Бутенко ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса, 2014. - 114 с.

 

У монографії розглянуто основні проблеми та запропоновано заходи щодо вдосконалення інституційних механізмів зміцнення потенціалу малого підприємництва для сталого розвитку країни, реалізація яких доцільна на державному та регіональному рівнях. Викладено методичний підхід до вдосконалення інституційних механізмів узгодження інтересів малого підприємництва та суспільства для забезпечення сталого розвитку Українського Причорномор’я.
Рекомендується студентам, аспірантам, викладачам економічних навчальних закладів, широкому колу осіб, що цікавляться проблемами розвитку національної економіки.