Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України надає інформацію про спільну роботу та координацію наукових досліджень з ВУЗами України серед яких:

   Одеський національний економічний університет, Одеський державний екологічний університет, Одеська державна академія будівництва та архітектури, Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, Одеський національний політехнічний університет, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, Одеська державна морська академія, Одеський національний морський університет, Одеська національна академія харчових технологій, Одеський регіональний інститут держуправління Національної академії держуправління при Президентові України; Одеський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі та вузами інших міст України: Українська академія банківської справи (м. Суми), Сумський державний університет, Сумський національний аграрний університет; Хмельницький національний університет (м. Хмельницький), Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М.І.Туган-Барановського, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, Приазовський державний технічний університет, Національний авіаційний університет (м. Київ), Тернопільський національний економічний університет (м. Тернопіль), Національний лісотехнічний університет України (м.Львів), Херсонський національний технічний університет (м. Херсон), Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова (м. Миколаїв), Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка (м. Полтава) та ін.

  Інститут проводить наукову роботу в створених спільно з вищими навчальними закладами 5 науково-учбових комплексах: «Економічна освіта і наука» спільно з Одеським національним економічним університетом (ОНЕУ, 2004 р.); «Економічна наука і освіта» спільно з Одеською національною академією харчових технологій (ОНАХТ, 2007 р.); «Інноватика у сучасній економічній освіті та науці» спільно з Одеським національним політехнічним університетом (ОНПУ, 2007 р.); «Екологічна економіка: освіта і наука» спільно з Одеським державним екологічним університетом (ОДЕкУ, 2008 р.); «Прогресивні технології та інструменти економічної науки і освіти» спільно з Національним університетом кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК ім. Макарова, м. Миколаїв, 2008 р.).

 

  Фахівцями Інституту в межах НУК «Економічна освіта і наука» (ОНЕУ) проведено лекції та семінарські заняття з таких дисциплін, як «Зовнішньоекономічна діяльність регіону: інституційні важелі вдосконалення», «Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства (організації)», «International Organizations», «Economies of Foreign Countries»

  На базі науково-навчального комплексу «Інноватика у сучасній економічній освіті та науці» (ОНПУ) ІПРЕЕД НАН України з 2009 року функціонує Спеціальний структурний підрозділ «Віртуальний бізнес-інкубатор «ІННОВАТИКА». А з 2010 року - Відділення цільової підготовки фахівців з підвищеним творчим потенціалом.

  Також на базі Інституту діє 8 філій кафедр з економічних дисциплін:

-  «Економіка промисловості» спільно з ОНАХТ (2007 р.);

-  «Міжнародні економічні відносини» спільно з ОНЕУ (2007 р.);

-  «Економіка підприємства і підприємництва» спільно з ОНМУ (2007 р.);

-  «Менеджмент і економіка морського транспорту» спільно з ОНМА (2007р.);

-   «Економіка природокористування» та «Менеджмент природоохоронної діяльності» спільно з ОДЕкУ (2008 р.);

-   «Облік, аналіз і аудит» (2007 р.), «Економіка підприємства» та «Економічні системи та маркетинг» спільно з ОНПУ (2010 р.).

   Провідні спеціалісти Інституту активно приймають участь в удосконаленні системи підготовки спеціалістів, розробці нових учбових планів та програм у вузах Одеси, Миколаєва та Херсона, входять до складу та очолюють Державні екзаменаційні та експертні комісії вищих навчальних закладів, що сприяє залученню талановитої молоді до наукової роботи та вступу до аспірантури Інституту.

   Буркинський Б.В. очолює кафедру “Адміністративного менеджменту та проблем ринку” в Одеському національному політехнічному університеті.

   До складу спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій входять співробітники Інституту: акад. НАН України, д.е.н., проф. Буркинський Б.В., д.е.н., проф. Котлубай О.М., д.е.н., проф. Бутенко А.І., д.е.н., проф. Осипов В.М. д.е.н. проф. Степанов В.М., д.е.н. Андрєєва Н.М., д.е.н., проф. Громова О.М., д.е.н., проф. Садченко О.В., д.е.н., проф. Галушкіна Т.П., д.е.н., с.н.с. Хумарова Н.І., д.е.н., с.н.с. Ільченко С.В., д.е.н., с.н.с. Купінець Л.Є. Також в звітному році  науковці Інституту залучались до роботи в спеціалізованих вчених радах інших інститутів як запрошені фахівці.

   Академік НАН України, д.е.н., проф. Буркинський Б.В. є членом Спеціалізованої вченої ради Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М.І. Туган-Барановського, д.е.н. проф. Бутенко А.І. та д.е.н. проф. Лисюк В.М. є членами Спеціалізованої вченої Ради Одеського національного політехнічного університету та д.е.н., с.н.с. Шлафман Н.Л. є членом Одеського національного економічного університету.

Значна група вчених Інституту за сумісництвом працюють на посадах професорів та доцентів ВУЗів м. Одеси (Одеської національної академії харчових технологій, Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, Одеського національного політехнічного університету, Одеської державної морської академії, Одеського національного економічного університету, Одеського національного морського університету, Одеського державного екологічного університету, Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова, Одеської державної академії будівництва та архітектури, Одеського державного аграрного університету, Одеського інституту фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України), де викладають авторські та програмні курси з економічних дисциплін, проводять практичні заняття, керують практикою і виконанням курсових і дипломних проектів.

   Провідні фахівці Інституту входять до складу Державних екзаменаційних комісій ВУЗів України, а також їх очолюють:

-          у Одеському національному економічного університету (д.е.н., проф. Лисюк В.М., д.е.н., проф.  Садченко О.В., д.е.н., проф. Осипов В.М., д.е.н. Андрєєва Н.М.);

-        у Одеському національному морському університеті (д.е.н., проф. Котлубай О.М.);

-        у Одеському національному університеті ім. І.І. Мечнікова (д.е.н., с.н.с. Мартієнко А.І.);

-        у Одеській національній академії зв’язку ім. О.С. Попова (д.е.н., проф. Котлубай О.М.);

- у Одеській національній академії харчових технологій (д.е.н., проф. Громова О.М., д.е.н., с.н.с. Лазарєва Є.В.);

-        у Одеському державному екологічному університеті (д.е.н., проф. Громова О.М., д.е.н. Андрєєва Н.М.,  к.е.н., с.н.с. Рубель О.Є.);

-        у Одеському національному політехнічному університеті (д.е.н., проф. Бутенко А.І., д.е.н., проф. Котлубай О.М., д.е.н., проф. Садченко О.В., д.е.н., проф. Лисюк В.М., д.е.н., с.н.с. Купінець Л.Є., д.е.н., с.н.с Хумарова Н.І.);

- у Одеській державній академії будівництва та архітектури (д.е.н., с.н.с. Лазарєва Є.В., к.е.н. Золотов В.І.);

- у Одеському інституті фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі ( д.е.н., с.н.с. Купінець Л.Є.);

- у Одеському Міжнародному гуманітарному університеті (д.е.н., проф. Садченко О.В.).

   Співробітники Інститут приймають учать у роботі Вченої Ради Державної публічної науково-технічної бібліотеки ім. М.Горького.

   Активною формою координації наукової діяльності з ВУЗами є участь провідних вчених Інституту в роботі редакційних колегій наукових журналів і систематичних збірників наукових праць м. Одеси: «Економічні інновації», «Економіка харчової промисловості», «Праці Одеського національного політехнічного університету», «Економіка: реалії часу», «Вісник Одеського державного екологічного університету», «Вісник соціально-економічних досліджень», «Наукові праці національного університету «Одеська юридична академія», «Розвиток методів управління та господарювання на транспорті» та інших міст України: «Регіональна економіка» (м. Львів),», «Вісник економічної науки України», «Схід», серія «Економіка і управління» (м. Донецьк), «Коллега», «Збалансоване природокористування» (м. Київ).