Буркинський Борис Володимирович

 Народився 3 листопада 1942 року в м. Вознесенську, Миколаївської області. У 1965р. закінчив Одеський технологічний інститут ім. Ломоносова нині Одеська національна академія харчових технологій. З 1970 року працює в Одеському відділенні Інституту економіки Академії наук УРСР, яке у 1991 році стало Інститутом проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, де Б. В. Буркинський пройшов шлях від старшого інженера до керівника Одеського відділення і директора Інституту.

  В 1975 році Б. В. Буркинський захистив кандидатську дисертацію, а в 1989 році – докторську на тему «Методологія планового управління обслуговування виробництва», поєднуючи наукові дослідження з проблем інтенсифікації виробництва в різних галузях промисловості та керівництво їх практичним впровадженням у Південному регіоні України. У 1992 р. йому присвоєно вчене звання – професор, у 1995 р. обраний членом-кореспондентом НАН України, у 1997 став "Заслуженим діячем науки і техніки України", а у 2003р. обраний дійсним членом-академіком НАН України та став лауреатом Державної премії в галузі науки і техніки за цикл робіт з регіональної економіки. У 2005 році за цикл наукових праць «Екологізація регіонального розвитку» Б. В. Буркинському разом з його співавторами було присуджено премію НАН України ім. М. І. Туган-Барановського.

   Фундаментальні наукові дослідження проф. Б. В. Буркинського в період формування національної ринкової економіки присвячені розвитку теорії й методології реструктуризації господарських комплексів, раціональній взаємодії та сумісності господарських структур в умовах ринкових відносин, особливостям економічної модернізації та трансформації моделей функціонування промислових підприємств; формуванню механізмів інституційних перетворень в економіці; становленню інноваційно-інвестиційної політики в регіоні та ефективності інноваційних процесів; теорії та методології розвитку конкуренції та підприємництва; стратегії та механізмам зміцнення виробничого, соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу Українського Причорномор’я.

  Б.В. Буркинський приймає безпосередню участь та очолює дослідження та їх практичне впровадження в Південному регіоні України. Коло його наукових інтересів надзвичайно широке і охоплює найактуальніші проблеми сучасної економічної науки – від задач інституціональної економіки до проблем загальносистемної інтеграції економіки, екології і соціального розвитку.

    Буркинським Б.В. проведено комплекс досліджень та розроблені методологічні питання функціонування та удосконалення механізму господарювання в розрізі підприємства як первинної ланки виробництва; розроблено концепцію інтенсифікації машинобудівельного виробництва на основі удосконалення управління обслуговуванням основного виробництва. В результаті теоретичного узагальнення цієї проблеми ним вирішена важлива народногосподарська задача щодо одиничного та дрібносерійного типів виробництва та отримано ряд нових наукових результатів: здійснено структурно-функціональну інтерпретацію виробничого процесу як органічної єдності та взаємодії основних процесів виробництва та його обслуговування; доведений та розроблений метод побудови організаційних структур системи обслуговування виробництва; обґрунтовано метод оцінки ефективності обслуговування виробництва та розроблено для цієї мети інтегральний показник, який враховує витрати живої та здійсненої праці і об’єктивно існуючий взаємозв’язок цих показників  з економічними показниками ефективності функціонування єдиного виробничого процесу; розроблені методи оперативного внутрішньовиробничого планування взаємодії основного та обслуговуючого його виробництва, а також удосконалення організації обслуговування робочих місць станочників, розроблені критерії та економіко-математичні моделі вибору варіанту оптимальної взаємодії основних та обслуговуючих працівників.

   Буркинським Б.В. проведено комплекс досліджень та розроблено концепцію екологічної безпеки і регіональному  аспекті. Ним поглиблені та конкретизовані  регіональні аспекти цієї проблеми: сформульовані та узагальнені основні принципи удосконалення територіальної організації та управління раціональним  використанням природних ресурсів і природоохоронної діяльності в приморському регіоні України; на базі сформульованих принципів розвитку та розміщення продуктивних сил розроблені теоретико-методичні основи організації морського господарства в регіональному масштабі, розроблені  рекомендації щодо соціально-економічного розвитку та розміщенню продуктивних сил морського господарства Азово-Чорноморського регіону; розроблені методи та дана економіко-екологічна оцінка тенденцій та закономірностей розвитку народного господарства у взаємозв’язку з природоохоронною діяльністю; розроблені методи економіко-екологічної оцінки функціонування природоохоронного комплексу регіону; розроблені методичні основи економіко-екологічного аналізу природоохоронних проблем регіону у вигляді узагальнюючих показників, що дозволяє здійснити оцінку тенденцій розвитку господарства та природоохоронної діяльності; представлені пропозиції щодо переорієнтації та структурної перебудови господарської діяльності в регіоні, орієнтовані на створення ресурсозберігаючих технологій; розроблені пропозиції щодо структури законодавчих та виконавчих органів управління природокористуванням; розроблені аспекти формування податкової системи на основі платежів за забруднення навколишнього середовища в промисловості, на морському транспорті, в агропромисловому комплексі, комунальному господарстві; розроблені основні напрями кредитно-фінансового механізму для здійснення ефективної  природоохоронної діяльності; розроблені пропозиції щодо формування міжнародного механізму екологічного регулювання в рамках Чорноморського басейну.

  Під керівництвом проф. Б. В. Буркинського вперше в Україні було  розпочато дослідження сучасних форм відкритої економіки як одного з найважливіших стратегічних напрямів у розвитку держави і регіонів. В рамках цих досліджень було обґрунтовано можливість та запропоновано уряду законопроекти щодо створення спеціальних (вільних) економічних зон, із урахуванням специфіки соціально-економічних умов України, доведено їх дієвість у залученні зовнішніх і внутрішніх інвестиційних ресурсів, з метою активізації підприємницької діяльності для сталого розвитку депресивних територій.

  За участю та під керівництвом проф. Буркинського Б.В. в Інституті створено наукові школи, які проводять наукові дослідження з проблем структурної перебудови промисловості та морегосподарського комплексу регіону, формування національних транспортно-технологічних систем, розвитку підприємництва, екологізації сталого розвитку Українського Причорномор’я, ним теоретично обґрунтована модель відновлення національного морського флоту і сформульовані конкретні пропозиції щодо її реалізації.

  Роботи в галузі теоретико-методологічних та прикладних питань екологізації та «зеленого» вектора економічного розвитку посідають особливе місце в науковому доробку д.е.н. Буркинського Б.В. Під його керівництвом та за його безпосередньої участі обґрунтовано необхідність запровадження принципів «зеленої» економіки в Україні.

  Д.е.н. Буркинський Б.В. зробив вагомий внесок в забезпечення економічного зростання південного регіону безпосередньо очоливши розробку “Державної програми соціально-економічного розвитку Українського Причорномор’я” та регіональних програм – “Розвитку підприємництва”, “Розвитку зовнішньоекономічної діяльності” та інших. Д.е.н. Буркинський Б.В. є одним із авторів “Стратегії економічного та соціального розвитку України на 2004-2015 рр. Шляхом європейської інтеграції” та “Програми комплексного розвитку Українського Придунав’я на 2004-2011 рр. ”.

  Останнім часом, під науковим керівництвом академіка Б.В. Буркинського в Національній академії наук України реалізовано низку ініціатив щодо наукового обґрунтування, розробки та подання до центральних органів законодавчої та виконавчої влади проектів стратегічних документів загальнонаціонального рівня. Зокрема розроблено „Концепцію переходу України до сталого розвитку”, „Національну концепцію впровадження та розвитку екологічно чистого виробництва в Україні”. Під його керівництвом підготовлена наукова доповідь «Запровадження принципів «глобального зеленого курсу» у модель економічного розвитку України», яка схвалена на Президії НАН України до впровадження (2012).

   Вагомий внесок  академіка Буркинського Б.В. у підготовку фахівців вищої економічної кваліфікації для вузів та науково-дослідних інститутів регіону: під його керівництвом успішно захищено більш 50 докторських та кандидатських дисертацій.  З 2005 р. по 2013 р. він очолював кафедру економіки природокористування Одеського державного екологічного університету. З вересня 2013 року Буркинський Б.В. очолює кафедру "Адміністративного менеджменту та проблем ринку" в Одеському національному політехнічному університеті. Академік Б.В. Буркинський – автор більш ніж 300 наукових праць, серед них 40 особистих та колективних монографії. Найбільш відомими є: «Морехозяйственный комплекс:  в 2 т.» (1991), «Природопользование: основы экономико-экологической теории» (1999), «Трансформація моделей розвитку підприємства» (2001), «Политика мобилизации интегрального ресурса региона: в 2 кн.» (2002), «Экономико-экологические основы регионального природопользования и развития» (2005), «Інноваційна стратегія у соціально-економічному розвитку регіону» (2007), «Стратегія розвитку промислового комплексу регіону (орієнтири, ресурси, обмеження)» (2008), «Антикризисное управление морским природопользованием (теоретико-методологические и прикладные аспекты исследований)»  (2010), «Зелена» економіка крізь призму трансформаційних зрушень в Україні»  (2011), «Формування конкурентоспроможної економіки регіонів Українського Причорномор’я» (2012), «Наукові засади розробки сталого розвитку України» (2012), «Потенциал предпринимательства в Польше и Украине: механизмы регулирования» (2014) та «Капіталізація економіки регіонів України» (2014).

   Продовж 30 років Б.В.Буркинський є заступником голови Південного наукового центру МОН та НАН України. Науковий консультант та експерт вищих органів законодавчої та виконавчої влади, позаштатний консультант  Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти. Член робочої групи при Одеській обласній науково-технічній раді, член робочої групи при Одеській міській раді, Голова Одеського обласного правління Спілки економістів України. Є головою редакційних колегій наукового щоквартального журналу «Економіка харчової промисловості» та збірника наукових праць «Економічні інновації», заступником головного редактора збірника наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту серії «Економіка і управління».

   За видатні наукові та науково-організаційні досягнення академік Б. В. Буркинський удостоєний високих державних нагород. Його плідну й самовіддану працю відзначено орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2002 р.) та орденом «За заслуги» II ступеня (2008 р.), подякою Кабінету Міністрів України (2002р.), «За сумлінну працю» І ступеню – Міністерством економіки (2010р.), Відзнакою НАН України «За підготовку наукової зміни» (2010р.),Почесним нагрудним знаком МОН України «Петра Могили» (2011р.), Почесною відзнакою Одеського міського голови «Знак пошани» (2007р.).

ORCID ID:  ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-9303-0898

 

  ResearcherID: U-9714-2017