очолює д.е.н, доц.  

                                                                                             Петрушенко Микола Миколайович

                                                                                                 Рік заснування - 1992 р.

 Головним науковим напрямком відділу є теоретичні та прикладні проблеми економіки природокористування і управління сталим розвитком територіальних економіко-екологічних систем.

  Наукові напрямки:

-   теорія та методологія збалансованого економічно ефективного, соціально орієнтованого та екологічно безпечного регіонального розвитку;

-   теоретико-методологічні засади та економічні механізми екологізації сучасних трансформаційних процесів в Україні;

-   дослідження сучасних моделей організаційно-економічних відносин природокористування та механізми їх реалізації;

-   розробка концептуальних засад модернізації економічних відносин та формування структурних зрушень форм власності на об’єкти природного капіталу;

-  інституційні засади розбудови організаційно-управлінської системи природокористування.

 

 Історична довідка:

Відділ економічного регулювання природокористування початок свого існування пов’язує зі створенням у 1976 році наукової групи у складі відділу економіки моря та Світового океану Одеського відділення Інститут економіки Академії наук Української РСР.

Впродовж існування відділ кілька разів під впливом об’єктивних вимог часу та реалій економічного життя, вдосконалював напрямки наукових досліджень, але слід відзначити, що, по-перше, завжди це були найгостріші економічні проблеми охорони природи, природокористування та ресурсозбереження, а, по-друге, предмет досліджень практично не змінювався: це були концептуальні, теоретичні, методологічні та науково-практичні питання економіки, організації та управління охорони довкілля, природокористування ( в подальшому – забезпечення ресурсно-екологічної безпеки), розвитку економічних систем на різних рівнях їх ієрархії в різних формах прояву – об’єктових, локальних, регіональних, галузевих та міжгалузевих комплексних утворень тощо.

 Подальша трансформація тематичних акцентів досліджень у відділі спрямовується на питання наукового обґрунтування політики інституційно-організаційних перетворень у сфері природокористування, забезпечення на її основі сталого розвитку і конкурентоспроможності природокористування у рекреаційно-туристичній сфері, агропромисловому комплексі, розвитку міських агломерацій.

В цілому за період існування відділу видано більше 65 монографій, 13 підручників, 11 брошур. Наукові та науково-практичні здобутки знайшли своє відображення в більш ніж 378 наукових статтях.

На протязі періоду існування відділу захищено 30 дисертацій, з яких 6 на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. На сьогоднішній день проходять навчання шість аспірантів. У відділі працюють 4 доктори (Петрушекно М.М., Шевченко Г.М., Хумарова Н.І. та Черчик Л.М.) та 5 кандидатів економічних наук (Воробйова О.А., Гордійчук Є.Г., Костецька К.О., Карпенко О.О., Коджебаш А.П.).

Вчений секретар відділу - к.е.н. Костецька Катерина Олегівна.