Відділ межрегіонального економічного розвитку Українського Причорномор`я                

                                                                                           очолює академік НАН України, д.е.н., професор

                                                                                                            Буркинський Борис Володимирович

                                                                                   Рік заснування – 1970 р. Рік реорганізації - 2014 р.

       Відділ створено на базі відділу соціально-економічного розвитку приморських регіонів (1970 р.). Основу наукових досліджень відділу складають теоретичні та прикладні аспекти підвищення соціально-економічної результативності інвестиційно-інноваційної діяльності в регіонах Українського Причорномор’я, та розробка механізмів підвищення ефективності міжрегіональних та транскордонних взаємозв’язків.

  Наукові напрямки:

 -    теоретичні та прикладні аспекти вдосконалення управління соціально-економічним розвитком Українського Причорномор’я;

 -    обґрунтування механізмів забезпечення привабливого інвестиційно-інноваційного клімату регіону;

 -    визначення переваг і проблем щодо участі Чорноморського сегменту в міжнародного ринку розподілу праці;

 -    розробка стратегії та механізмів комплементарного включення Чорноморського регіону в інтеграційні процеси;

 -    інституційні механізми ефективного інвестиційного та інноваційного забезпечення соціально-економічного розвитку в Українському Причорномор’ї.

 

 Історична довідка:

Відділ був створений у 1970 році як сектор досліджень соціологічних проблем. У той період в СРСР загострився інтерес до соціології та соціологічних досліджень. У 1974 році в процесі структуризації наукових напрямів і кадрового потенціалу Інституту на базі сектора був створений відділ соціологічних проблем управління. Очолила сектор, а потім відділ кандидат філософських наук Попова Ірина Марківна - одна із засновників школи сучасної української соціології, яка стала згодом першим в Україні доктором філософських наук за спеціальністю «соціологія». Тематика досліджень відділу концентрувалась на вивченні проблем плинності та мобільності кадрів, міжособистісних відносин, стійкості та адаптації трудових колективів, формування виробничого потенціалу промислових підприємств, соціального управління, розвитку заводського сектору науки.

Отримані наукові та науково-прикладні результати відділу співробітники впроваджують в освітній процес, зокрема, в Одеському національному економічному університеті, Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова, Одеському національному політехнічному університеті, Одеській академії харчових технологій, Християнському гуманітарно-економічному відкритому університет, Одеському регіональному інституті державного управління НАДУ при Президентові України. Співробітниками постійно впроваджуються результати наукових досліджень в учбові підручники з різних напрямків його наукової діяльності[1].

На базі відділу діє філія кафедри міжнародних економічних відносин Одеського національного економічного університету, в рамках якої студенти під керівництвом співробітників відділу здійснюють наукові дослідження, готують наукові публікації та магістерські проекти, залучаються до виконання наукових досліджень на замовлення підприємств. Після успішного проходження стажування в рамках філії кафедри найкращі студенти приймаються на роботу у відділ та вступають до аспірантури Інституту. В цілому ж, науково-дослідна робота студентів у відділі сприяє активізації їх творчого мислення, використання наукових методів у вирішенні конкретних економічних ситуацій, що підвищує якість підготовки спеціалістів для економіки регіону.

Відділ не залишається осторонь процесу розробки і прийняття важливих законодавчих документів. Зокрема надано пропозиції до таких законопроектів як «Про засади державної регіональної політики», «Про науку і науково-технічну діяльність», спільно із Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Одеською державною обласною адміністрацією розробляється Державна стратегія розвитку Українського Придунав’я. Систематично до регіональних та центральних органів влади спрямовуються аналітичні та доповідні записки із пропозиціями вдосконалення державної та регіональної політики економічного розвитку.

Відділ співпрацює із такими міжнародними організаціями, як Арабська спілка чавуну та сталі, Болгаро-Українська господарська палата, міжнародний проект Агентства США з міжнародного розвитку USAID «Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність». Співробітники відділу мають публікації як в країнах близького (Росія, Молдова, Румунія, Польща, Болгарія), так і далекого зарубіжжя (Японія, Сирія).

В цілому за останні роки існування відділу соціально-економічного розвитку приморських регіонів (з 1.07.2014 перейменовано у відділ міжрегіонального економічного розвитку Українського Причорномор’я) видано близько 20 монографій, 10 підручників, 3 брошури. Наукові та науково-практичні здобутки знайшли своє відображення в більш ніж 230 наукових статтях.

Захищено 8 дисертацій, з яких 3 на здобуття доктора економічних наук. На сьогоднішній день проходять навчання вісім аспірантів. У складі відділу 6 докторів економічних наук (академік Буркинський Б.В., Горячук В.Ф., Лайко О.І., Осипов В.М., Коваль В.В., Єрмакова О.А.), 1 доктор географічних наук (Дергачов В.О.) та 1 кандидат економічних наук (Циналєвська І.А.).

 Вчений секретар відділу - д.е.н., доц. Єрмакова Ольга Анатоліївна.

 

 __________________________________________________________________________

[1] Економіка зарубіжних країн: Навчальний посібник; 3-тє вид. перероб. та доп. / За ред. Козака Ю.Г., Ковалевського В.В., Осипова В.М. - К.:ЦУЛ, 2007. – 544 с.;

- Міжнародна економіка: Навчальний посібник. Видання 2-ге перероб. та доп. / За ред. Ю.Г. Козака, Н.С. Логвінової, В.М. Осипова. - К: ЦУЛ, 2008. – 1118 с.

- Єрмакова О.А., Козак Ю.Г. Зовнішньоекономічна діяльність регіону. – О: Фенікс, 2013. – 334 с.