Відділ ринку транспортних послуг

 

                                                                                                      

 

очолює д.е.н., професор  Ільченко Світлана Віталіївна

 Рік заснування – 1971 р.

             

     Головним напрямком відділу є наукове забезпечення ефективного функціонування ринку транспортних послуг та використання національної транспортно-технологічної системи.

   Наукові напрямки:

 - методологія формування морської транспортної політики та транспортної забезпеченості економіки України;

- методологія формування ефективного транспортного комплексу України як органічної складової європейської та світової транспортної си-стем;
- методологія формування та забезпечення конкурентоспроможності на світових ринках транспортно-технологічних систем перевалки та  перевезення вантажів;
- наукове супроводження розробки умов та правил зі спрощення організаційних та формальних процедур на шляху вільного просування товарів;
- наукове обґрунтування шляхів вирішення проблемних питань функціонування та розвитку транспортної системи України в умовах міжнародної інтеграції.

 

 Історична довідка:

Відділ був створений у 1971 році, очолив його доктор технічних наук, професор Анатолій Ананійович Союзов. Під його керівництвом відбувалось становлення наукового колективу, формування наукової проблематики, основні напрями якої в той період були пов’язані з удосконаленням організації роботи флоту та дослідженням проблем організації морських контейнерних перевезень, що одержали розвиток на початку 70-х років.[1] За редакцією професора А.А.Союзова наприкінці 70-х років видано підручник з організації та планування роботи морського транспорту[2].

Отримані науковцями відділу результати щодо формування сучасної національної морської транспортної політики дозволяють виділити певні етапи розвитку торгівельного мореплавання України. Його подальший розвиток буде пов'язаний з оптимізацією складу та структури флоту відповідно до майбутніх тенденцій і пропорцій міжнародних морських перевезень та технічних вимог, що забезпечить постійне поступове підвищення ефективності функціонування економіки України.[3],-[4]

В сферу наукових інтересів вчених відділу входять також питання, пов’язані з іншими видами транспорту та сформованими на їх базі ТТС. Розроблено наукові основи економічних відносин, які повинні діяти між суб’єктами господарювання у цих сферах.[5]

Відображені у наукових дослідженнях відділу ринку транспортних послуг ІПРЕЕД НАН України розробки розкривають багатогранність наукових підходів до вирішення найскладніших проблем суспільства. Першочергового рішення потребує питання вибору шляху розвитку країни, який безумовно, повинен бути інноваційним. Використання наукоємних, ресурсо- та енергозберігаючих технологій надасть можливість зростання ефективності національної економіки, побудови сучасного суспільства. При цьому саме наука є основою такого шляху, що відображується у великих інноваційних проектах, генеруванні ідей, які забезпечать високі темпи розвитку економіки, представленні інтелектуального капіталу, визначаючого рівень розвитку нації. У цій системі координат відділ ринку транспортних послуг, його науковці та провідні спеціалісти на протязі усіх років займають гідне місце та вносять безперечно вагомий вклад у формування та розвиток української держави.

За період існування відділу опубліковано більше 500 наукових праць, зокрема, 35 особистих та колективних монографій, 10 підручників та навчальних посібників, 12 методичних рекомендацій, захищено понад 80 кандидатських та докторських дисертацій по проблемам транспортної галузі та зв’язку.

На сьогодняшній час в відділі працюють 2 доктори (Ільченко С.В., Ніценко С.В.) та 3 кандидати економічних наук (Антонік І.І., Кухарчик В.Г., Лаврущенко Ю.О.), які займаються підготовкою наукових кадрів шляхом наукового керівництва аспірантами.

 _______________________________________________________________

[1] Конкурентоспроможність та сталий розвиток морегосподарського комплексу України /Під загальною редакцією О.М. Котлубая// ІПРЕЕД НАН України. – Одеса: ІПРЕЕД НАНУ, 2011. – 432с.

[2] Котлубай А.М. Проблемы теории и практики развития морского транспорта/ А.М. Котлубай //ИПРЭЭИ НАН Украины /. – Одесса. ИПРЭЭИ, 2011. – 268с.

[5] Котлубай О.М. Теорія і методологія розвитку транспортно-технологічних систем перевезення вантажів/ О.М. Котлубай //ІПРЕЕД НАН України /. – Одеса. ІПРЕЕД, 2012. – 200с.

[3] Вопросы создания АСУ морским транспортом/[под ред. А.А. Союзова] — К.: Институт экономики АН УССР, Одесское отделение, 1974.—102с.

[4] Союзов А.А. Организация и планирование работы морского флота/ [учебник для ВУЗов Мортранс] — М.: «Транспорт»,1979.—416с.