очолює д.е.н., професор 
Уманець Тетяна Василівна.
                                                                                                Рік заснування – 1992 р.

     Основні дослідження відділу пов’язані з теоретичними проблемами розвитку підприємництва, підвищення його ефективності в умовах трансформаційної економіки та його впливу на соціально-економічний розвиток регіону та держави в цілому.

 Наукові напрямки:

- формування підприємницького середовища та факторів, що його утворюють та  дослідження тенденцій розвитку підприємницького сектору економіки;
- формування та розробка концепції, методів та механізмів функціонування системи інституційного забезпечення підприємницького сектору економіки;
- визначення пріоритетних напрямків розвитку підприємницького сектору економіки та розробка стратегії його реформування;
- розвиток підприємництва по секторам реальної економіки як механізм підвищення його конкурентоспроможності;
- дослідження механізмів узгодження інтересів підприємницьких структур та органів влади.

 
 Історична довідка:

З початком процесу переходу економіки України на ринкові відносини та становлення її підприємницького сектору перед Інститутом проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України об'єктивно постало завдання з вирішення актуальних проблем формування підприємницького сектору економіки. У зв'язку із цим, у червні 1992 р. Вченою Радою Інституту було ухвалене рішення про створення в структурі Інституту «Відділу розвитку підприємництва». З моменту організації відділу й до січня 2021 року його очолював заслужений діяч науки і техніки, доктор економічних наук, професор Анатолій Іванович Бутенко. З січня 2021  року - в.о. завідувача відділу д.е.н., проф. Уманець Тетяна Василівна.

Відділ почав проводити дослідження проблем та умов розвитку підприємництва в часи зміни форм власності, нестабільності економічної, політичної і соціальної ситуації в Україні та її регіонів. Зусилля вчених були сконцентровані на теоретико-методологічних і прикладних дослідженнях щодо формування та функціонування підприємницького сектора, визначення його сутності, особливостей впливу на економіку країни та розробки рекомендацій відносно створення сприятливих умов для його розвитку.

Значним досягненням наукових досліджень, пов'язаних з рішенням проблем становлення підприємницького сектора економіки, стали наукові розробки керівника відділу Анатолія Івановича Бутенко[1]. Він один з перших звернувся до нової проблематики – розвитку підприємницького сектора в трансформаційній економіці країни[2] та побудови ефективного організаційно-економічного механізму його функціонування в регіоні[3].

Відділ тісно співпрацює з Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва і його представництвом в Одеській області, а сьогодні з Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, з Одеською обласною державною адміністрацією, Одеською обласною радою, РНБО України, комітетами Верховної Ради України.

В цілому за період існування відділу видано більше 30 монографій, 5 підручників. Наукові та науково-практичні здобутки знайшли своє відображення в більш ніж 250 наукових статтях.

В рамках інтеграції науки і освіти відділ докладає зусиль до співпраці і координації діяльності з науковими установами і вузами України відносно проблематики щодо розвитку і підвищення ефективності підприємництва. Укладені договори про наукове співробітництво з Інститутом економіки промисловості НАН України, Одеським державним економічним університетом, Одеським національним університетом ім. І.І.Мечникова, Одеською національною академією харчових технологій, Одеським національним політехнічним університетом, Хмельницьким технологічним університетом «Поділля», Східноукраїнським національним університетом імені Володимира Даля тощо.

При відділі була створена школа менеджерів, в якій проходили навчання працівники середнього та малого бізнесу. Співробітники відділу постійно виконують експертні функції щодо наукових та дисертаційних праць і фундаментальних досліджень.

На протязі періоду існування відділу захищено 15 дисертацій, з яких дві на здобуття доктора економічних наук. У складі відділу 2 доктори (Уманець Т.В. та Шлафман Н.Л.) та  3 кандидати економічних наук (Карпінська Г.В., Бондаренко О.В., Топалова І.А.).

 Вчений секретар відділу - м.н.с. Лукащук Василь Васильович.

 __________________________________________________________________

[1] Дисертаційная робота А.І. Бутенко «Організаційно-економічний механізм управління промисловістю в регіоні» 1992р.

[2] Держбюджетна тема ЕО-68 «Проблеми підвищення ефективності й розробка механізму стимулювання підприємництва в Україні в сфері матеріального виробництва» 1995-1996

[3] Держбюджетна тема ЕО-68 «Організаційно-економічний механізм керування підприємницькою діяльністю в регіоні» 1997-1999р.