Розвиток економічних взаємовідносин в світовому транспортному комплексі : [монографія] / [Котлубай О.М., Познанська І.В., Липинська О.А., Ільченко С.В. та ін.] ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса, 2013. - 286 с.

 

В монографії розглядаються цілі розвитку сучасної світової транспортної системи, її здатність сприяти торгівлі у динамічній світовій економіці, функціонувати як єдине ціле. Запропоновано науковий інструментарій методологічних та методичних положень, висвітлені концептуальні засади розвитку транспортно-технологічних систем в Україні, методологічні підходи до формування комунікаційних зв’язків у сучасній економіці.

 

 
 

Котлубай О.М.                                                                                                                                                                                    Сучасні економічні відносини морегосподарського комплексу світу : монографія / Котлубай Олексій Михайлович ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.- екол. дослідж. - Одеса, 2013. - 206 с. 

 

Розглядаються сучасні напрямки розвитку світового морегосподарського комплексу, вимоги до транспортних засобів і інфраструктури, пріоритетних видів транспорту та способів перевезення вантажів. Проаналізовані результати впливу сучасної системи економічних відносин на характер та обсяги вантажопотоків. Розглянуто інституціональний та нормативно-правовій аспекти функціонування підприємств транспортної галузі.
 

Бутенко А.І.                                                                                                                                                                                             Рівень потенціалу малого підприємництва в Одеському регіоні та напрямки активізації його використання : монографія / А.І. Бутенко, І.М. Сараєва, Н.І. Носова ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса : Інтерпрінт, 2013. - 112 с.

 
У монографії запропоновано концептуальну схему загального дослідження підприємницького потенціалу як складної багаторівневої системи, проаналізовано основні показники розвитку малого підприємництва в Одеському регіоні і розраховано оцінку рівня використання підприємницького потенціалу, розроблено пропозиції щодо напрямків активізації малого бізнесу на регіональному рівні в контексті парадигми сталого розвитку.
Рекомендується студентам, аспірантам, викладачам економічних навчальних закладів, широкому колу осіб, що цікавляться проблемами розвитку національної економіки.
 

 

Галушкіна Т.П.                                                                                                                                                                                      Екологізація управління територіями зі статусом обмеженого використання : монографія / Т.П. Галушкіна, І.В. Полякова, Д.В. Булишева ; за наук. ред. Галушкіної Т.П. ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.- екол. дослідж. - Одеса, 2013. - 329 с.

 

У монографії висвітлені науково-теоретичні засади екологізації управління територіями зі статусом обмежного використання з метою збереження їх природних функцій. Визначено сценарії впровадження механізмів адресної підтримки їх розвитку крізь призму сполучення ринкових та адміністративних важелів. Для науковців, викладачів, аспірантів, управлінців, економістів-практиків, студентів та магістрів.

   

Степанов В.Н.

Матрично-інцідентностний аналіз соціально-економіко-екологічних процесів (Теоретико-методологічні  та  прикладні  основи) : монографія / В.М. Степанов , К.В. Степанова ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2013. - 286 с.

ISBN 978-966-02-6591-2

У даній роботі висвітлюються теоретичні основи, методологічні принципи і методичні підходи до матрично-інцідентностному (МІ) аналізу складних і невизначених  процесів соціально-економічного та економіко-екологічного характеру. З позиції системно-параметричної формалізації розглядаються  прикладні аспекти МІ-аналізу конкретних соціально-економіко-екологічних проблем.

   

Степанов В.Н.

«Антикапитал» как категория социо-эколого-экономических исследований и антикризисного управления : монография / В.Н. Степанов, Д.В. Волошин ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед. – Одесса : ИПРЭЭД НАНУ, 2013. – 148 с.

ISBN  978-966-02-6938-5

В работе рассматривается «антикапитал» как философско-экономический феномен. Обсуждаются вопросы формирования и содержания категории «антикапитал» как объекта комплексных исследований и антикризисного управления. Рассматриваются методологические принципы изучения проблем «антикапитала». Уделяется внимание вопросу управления капитализацией как проблеме согласования капитала и антикапитала. Обращается внимание на методические подходы к формализации «антикапитала».

   

 

 

Тараканов Н.Л.

Региональные логистические системы: проблемы формирования и развития / Н.Л. Тараканов; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и экон.-эколог. исследований. – Одесса, 2013. – 85 с.

ISBN 978–966–02–6661–2

Монография посвящена теоретико-методологическим основам вовлечения региональных логистических систем в процесс поддержки конкурентоспособности региона. Рассмотрены признаки конкурентной среды, сформулирован адаптационный принцип построения интегрированной модели логистического маркетинга, определены перспективы формирования региональных логистических систем в качестве инновационной формы организации базовых звеньев логистических каналов сбыта продукции, ориентированных на разные типы товарных рынков.

  Басюркіна Н.Й.

Агропромислові формування в забезпеченні продовольчої безпеки : монографія / Басюркіна Н.Й; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса : ІПРЕЕД НАН України, 2013 – 441 с.

ISBN 978-966-02-6930-9

 

В монографії розглянуто теоретичні, методологічні і прикладні аспекти забезпечення продовольчої безпеки України, діючи механізми функціонування, методи державного регулювання агропромисловим сектором. Показано вплив ринкових трансформацій на форми організації агропромислового виробництва в Україні. Викладена теорія дослідження агропромислових формувань, які є базою формування стійкої системи продовольчого забезпечення. Запропоновано підходи щодо створення агропромислових формувань на основі оцінки їх ресурсно-економічного потенціалу. Запропонована концепція розвитку агропромислового сектору на основі розповсюдження методів органічного виробництва харчової сировини і продукції.

 
Громова О.М.

Теплонасосна енергетика в екологізації паливно-енергетичного комплексу України: перспективи розвитку та механізми управління : монографія / Громова О.М., Гетьман О.Л., Маркова Т.Д. ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса : ІПРЕЕД НАН України, 2013. – 195 с.

ISBN 978-966-02-6748-0

Монографія присвячена аналізу  перспектив  розвитку  теплонасосної енергетики в секторальному розрізі економіки Україні і механізмам управління даним процесом. Представлені перспективні напрямки використання теплових насосів в  теплозабезпеченні України та теоретико-концептуальні підходи щодо формування механізмів забезпечення ефективного розвитку теплонасосної енергетики. Приведені науково-прикладні розробки щодо  забезпечення ефективного розвитку теплонасосної  енергетики в Україні. Для науковців, викладачів, аспірантів, управлінців, економістів-практиків, студентів, спеціалістів у сфері енергопостачання.

 

Коваль В.В.

Мережева організація підприємництва в сфері інфокомунікацій України : монографія / В.В. Коваль ; НАН України ; Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. -  Одеса : Фенікс, 2013. - 264 с.

ISBN 978-966-438-739-9

У монографії досліджуються сучасні теорії і особливості організаційного розвитку міжфірмових мереж та концепції самоорганізації підприємництва. Розкриті змістовні характеристики побудови мережевих відносин в інституціональному середовищі народного господарства, що дозволяє об'єднати переваги ієрархій і ринкових організаційних структур, в рамках  переходу до нової моделі соціально-економічного розвитку й формуванням інноваційного типу відтворення. Значна увага приділена організаційним формам й ринковим структурам в інфокомунікаційній сфері, як складової виробничої й соціальної інфраструктури національної економіки, з обґрунтуванням  її понятійного апарата в умовах конвергентного характеру еволюції зв'язку та науково-технічного прогресу, виявлення особливостей ринків з мережевими ефектами та аналізу олігополістичної координації інтегрованих структур. Розглядаються засади регулювання підприємницької діяльності, конкуренції й міжфірмових ринкових відносин, також організаційно-економічні основи підвищення ефективності механізму державного регулювання ринку інфокомунікацій в умовах мережевих ефектів. Запропоновані інституціональні механізми державного регулювання мережевої організації підприємницької діяльності в Україні , в т.ч. з підтримки конкуренції на основі розвитку інституту аналізу (оцінки) регуляторного впливу.

 

 

 

 

Андрєєва Н.М.

Методичні підходи до діагностики та комплексної оцінки ефективності інвестицій в природоперетворювальні проекти: соціо-еколого­економічний аспект : монографія / Н.М. Андрєєва, М.В. Барун ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса : Фенікс, 2013. – 124 с.

ISBN 978-966-438-676-7   

У контексті проблеми сталого розвитку в монографії : сформульований теоретико­методический базис екологічно орієнтованого управління інвестиціями в природоперетворювальні проекти; представлені наукові підходи до системології соціо-еконого­економічних аспектів діагностики  інвестицій у природоперетворювальні проекти; розроблено організаційно-економічне забезпечення механізму фінансування та оцінки ефективності соціо-еколого-економічних систем управління природоперетворювальними проектами; сформовано методично-прикладні основи  проведення  комплексної оцінки ефективності  природо перетворювальних проектів  на підґрунті аналізу екологічних ризиків. Робота адресована широкому кругу читачів , як науковцям у сфері економіки природокористування, так і фахівцям у різних областях науки та працівникам органів державного і регіонального управління. Автори хотіли б бачити  цю роботу корисною для професорсько-викладацького складу та студентів економічних і екологічних спеціальностей, аспірантів і  здобувачів вчених ступенів.