Strategy of Innovation Development of the Odesa region on the Principles of Glocalization : brochure /[О.А. Iermakova and others ; under the scientific editorship of О.А. Iermakova] ; NAS of Ukraine, Institute of Market Problems and Economic&Ecological Research. – Odesa : IMPEER NASU, 2019. – 44 p.

The brochure is a draft of the Strategy for Innovation Development of the Odesa Region that includes diagnostics of the state of innovation development of the Odesa Region based on glocalization, scenarios and priorities for innovation development of the Odesa Region, such as industry development on an innovation basis, development of innovation entrepreneurship, usage of social capital and ecologization, and also tools for innovation development of the Odesa region. For specialists in the field of productive forces and regional economics, representatives of central and local bodies of state executive power, businessmen, students, postgraduate students and teachers of economic universities.

 

На шляху економічних інновацій : монографія / [Буркинський Б.В. та ін.] ; за заг. ред. Буркинського Б.В. ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса : ІПРЕЕД НАН України, 2020. –  296 с.

Монографія присвячена висвітленню фундаментальних та прикладних досягнень за п’ятдесят років діяльності Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. Структура видання складається з семи розділів і додатків, в яких представлено еволюцію розвитку наукової думки та становлення наукових шкіл Інституту: регіональної економіки, розвитку підприємництва, ринкових механізмів та структур, економіки природокористування, економіко-екологічних проблем розвитку приморських регіонів, розвитку транспортно-транзитного потенціалу з 1970 року і по теперішній час; представлено наукові доробки та розвиток стратегічних орієнтирів наукових підрозділів з моменту їхнього створення до теперішнього часу; відображено у фотокартках найбільш визначні моменти і факти в історії розвитку Інституту; наведені довідки про науковий доробок колективу працівників та про науковий шлях відомих вчених, які творили науку в стінах Інституту; висвітлено науково-прикладні здобутки Інституту; наведено хронологічний покажчик становлення та формування ІПРЕЕД НАН України за 1970?2020 роки.

Купінець Л.Є.

Інституціональне та інформаційне забезпечення інвестиційно-інноваційної політики природокористування в контексті світового досвіду : наукова доповідь / Л.Є. Купінець, О.М. Шершун ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2020. – 59 с.

Основними завданнями наукової доповіді є розгляд інституціонального та інформаційного забезпечення інвестиційно-інноваційної політики природокористування України. Наукова новизна дослідження полягає у визначенні структури інформаційного забезпечення інвестиційно-інноваційної політики природокористування та механізму диджіталізованого збору відповідної інформації, що відповідає міжнародним вимогам для країн, які розробляють та удосконалюють національні програми статистики навколишнього середовища.

   

Буркинський Б.В.

Діагностика ефективності логістичних ланцюгів товарних ринків : наук. доповідь / Б.В. Буркинський, О.В. Нікішина ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2020. – 74 с.

Наукова доповідь містить результати досліджень, що присвячені обґрунтуванню теоретичних і методологічних основ діагностики ефективності логістичних ланцюгів товарних ринків. У доповіді проведено аналіз існуючих підходів до визначення категорії «ефективність логістичної системи», обґрунтовано доцільність використання комплексного підходу для діагностики ефективності функціонування ланцюгів товарних ринків, надано авторське визначення вихідної категорії. Сформовано концептуальний базис методології шляхом синтезу чотирьох наукових підходів (відтворювального, регуляторного, концепцій діаграми збалансованих переваг і сталого розвитку), визначено їх зв'язок із принципами формування ефективних ринкових ланцюгів. Обґрунтовано методологічний підхід до діагностики ефективності логістичних ланцюгів товарних ринків у двоєдності концептуального й методичного базисів, множину завдань і принципів такої діагностики. Розроблено методичні положення діагностики ефективності функціонування ринкових ланцюгів, систему збалансованих показників за п’яти напрямами діагностики. Проаналізовано складові групи діагностичних показників, обґрунтовано доцільність їх включення в систему. Розроблено методичні положення діагностики ефективності регулювання базових ланок ланцюгів товарних ринків та обґрунтовано множину оціночних показників.

   

Теоретичні засади формування ринку інноваційних технологій :  монографія / [Бутенко А.І. та ін.] ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2020. – 128 с.

У монографії розглянуто та систематизовано теоретичні основи формування та функціонування ринку інноваційних технологій в контексті технологічного розвитку, а також розвинуто методологічні засади формування ринку інноваційних технологій в Україні. Досліджено та класифіковано фактори, що заважають розвитку в країні ринку інноваційних технологій та окреслено напрями нівелювання їх негативного впливу. Рекомендується студентам, аспірантам, викладачам економічних навчальних закладів, науковцям, широкому колу осіб, що цікавляться  проблемами науково-технологічного розвитку країни.